Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VCB04
Tolypelletum glomeratae Corillion 1957
Parožnatková vegetace s Tolypella glomerata

Tolypelletum glomeratae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Dominantní parožnatka Tolypella glomerata tvoří submerzní, zapojené, nízké až středně vysoké, jednodruhové nebo druhově chudé porosty s vzácným zastoupením jiných makrofytů. Vzhled této křehké parožnatky závisí na stanovišti: ve vápnitých vodách dosahuje výšky kolem 50 cm, zatímco v nevápnitých vodách na kyselých substrátech pouze 5 cm (Krause 1997). V porostech této asociace bylo u nás zjištěno 1–7 druhů na ploše 10–16 m².

Toto společenstvo bylo v České republice zatím zjištěno jen v mělkých vodách silně ovlivněných člověkem: v rybníčku využívaném pravděpodobně k odchovu rybího plůdku, v mělké strouze podél silnice v zemědělské krajině a v jámě vyhloubené na louce. To odpovídá údajům ze zahraničí, kde je tato vegetace uváděna většinou z mělkých, často brakických vod o maximální hloubce 2 m, které v létě mohou vysychat (Dierßen 1996). Výskyt dominantního druhu je však znám až z hloubky 12 m (Krause 1997). Vody jsou často vápnité, dosycované průsakem z podloží nebo srážkami (Krause 1997, Krause & Lang in Oberdorfer 1998: 78–88, Rennwald 2000); jejich pH se pohybuje v rozpětí 7–8 (Corillion 1957).

Orig. (Corillion 1957): Tolypelletum glomeratae

Syn.: Charo-Tolypelletum glomeratae Corillion 1957 p. p. (§ 25)

Diagnostické druhy: Tolypella glomerata

Konstantní druhy: Tolypella glomerata

Dominantní druhy: Tolypella glomerata

Formální definice: Tolypella glomerata pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K., Hrivnák R., Rydlo J. & Oťaheľová H. (2011): VCB04 Tolypelletum glomeratae Corillion 1957. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 264-266.