Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VDA01
Isoëtetum echinosporae Koch ex Oberdorfer 1957
Vegetace dna karových jezer s šídlatkou ostnovýtrusou

Isoëtetum echinosporae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Šídlatka ostnovýtrusá (Isoëtes echinospora) tvoří jednodruhový porost v Plešném jezeře na Šumavě. V litorálu na něj navazuje porost Carex rostrata, který se v letech 2003–2009 rozšířil asi o 1 m směrem do porostu šídlatky. V šedesátých až osmdesátých letech 20. století vstupoval do nesouvislých porostů I. echinospora v menších hloubkách Juncus bulbosus (Albrecht 1999), později však nebyl nalezen. Šídlatka tvoří nízké jednovrstevné porosty. Listové růžice dosahují výšky 6–10 cm a jsou rozmístěny nejčastěji ve shlucích složených z několika desítek i stovek jedinců. Pokryvnost porostů kolísá od méně než 5 % až po 100 %.

Plešné jezero (1087 m n. m.), jediná lokalita Isoëtes echinospora v ČR, je mezotrofní horské ledovcové jezero karového typu. Podloží tvoří žula. Voda jezera je od šedesátých let 20. století v důsledku atmosférické acidifikace silně kyselá (pH ≤ 5) a má velký obsah toxického iontového hliníku. Acidifikace kulminovala v polovině osmdesátých let, kdy bylo pH vody 4,4–4,7. Dnes má voda pH kolem 5 (uhličitanový pufrační systém je stále vyčerpaný) a koncentrace iontového hliníku kolísají během vegetační sezony okolo 0,1–0,12 mg.l–1 (Kopáček et al. 2006). Se zotavováním chemismu jezerní vody roste dostupnost fosforu, což vede ke zvýšené produkci fytoplanktonu (Vrba et al. 2006), který vzhledem k trvající absenci herbivorních filtrátorů snižuje průhlednost vody. V hloubce 1 m se šídlatkám výrazně prodlužují listy a nevytvářejí se sporangia. Šídlatka osídluje v Plešném jezeře mělký šelf se sklonem do 10°, orientovaný k severovýchodu. Většina porostů se vyskytuje v hloubce 30–50 cm, ale zasahuje až do 75 cm. Stanoviště je v zimě pokryto ledem a sněhem přiléhajícím těsně k porostům. Substrát šídlatkových porostů je tvořen jemným sapropelem s velkým podílem organické složky.

Nomen mutatum propositum

Orig. (Oberdorfer 1957): Isoëtetum tenellae W. Koch 26 (Isoëtes tenella = I. echinospora)

Syn.: Isoëtetum echinosporae Koch 1926 (§ 2b, nomen nudum)

Diagnostické druhy: Isoëtes echinospora

Konstantní druhy: Isoëtes echinospora

Dominantní druhy: –

Formální definice: Isoëtes echinospora pokr. > 5 %

Zdroj: Čtvrtlíková M. (2011): VDA01 Isoëtetum echinosporae Koch ex Oberdorfer 1957. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 271-273.