Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VDB01
Eleocharito-Littorelletum uniflorae Chouard 1924
Obojživelná vegetace s pobřežnicí jednokvětou

Eleocharito-Littorelletum uniflorae

Foto na botanickafotogalerie.cz

V nízkých jednovrstevných porostech o pokryvnosti nejčastěji 60–90 % dominuje pobřežnice jednokvětá (Littorella uniflora) a velké pokryvnosti někdy dosahuje bahnička jehlovitá (Eleocharis acicularis). Tyto porosty jsou hlavně ve fázi zaplavení extrémně druhově chudé. Po obnažení substrátu do vegetace vstupují drobné vlhkomilné jednoletky, jako jsou Gypsophila muralis, Illecebrum verticillatum, Radiola linoides a další druhy živinami chudých a kyselých písků. Porosty, v nichž je výraznou dominantou Eleocharis acicularis, zatímco Littorella uniflora se vyskytuje s malou pokryvností, bývají druhově bohatší. Jsou v nich zastoupeny druhy náročnější na obsah živin v substrátu (např. Carex bohemica a Persicaria lapathifolia) a někdy i druhy narušovaných trávníků (např. Agrostis stolonifera). U nás jsou v současnosti běžnější porosty s převahou Eleocharis acicularis. V porostech této asociace bylo nejčastěji zaznamenáno 6–10 druhů cévnatých rostlin na ploše 4–16 m². Mechové patro většinou chybí.

Asociace Eleocharito-Littorelletum je vázána na mělká pobřeží stojatých vod. V našich podmínkách jde o rybníky, v severní a západní Evropě i o jezera přirozeného původu. Optimální podmínky nachází tato vegetace ve vodních nádržích s oligotrofní až mezotrofní vodou. Substrát je kyselý, nejčastěji písčitý, někdy jílovitý nebo rašelinný, případně s vrstvou bahnitého sedimentu; je chudý dusíkem, fosforem a vápníkem (Pietsch 1963, Dierßen 1975, Hejný in Hejný 2000a: 73, Szańkowski & Kłosowski 2006). Rozsah pH zjištěný různými autory na zahraničních lokalitách je široký a činí 3,8–7,5 pro substrát (Schäfer-Guignier 1994, Szańkowski & Kłosowski 2006) a 5,5–7,8 pro vodu (Schoof-van Pelt 1973, Rodwell 1995, Szańkowski & Kłosowski 2006); z našeho území bylo publikováno jediné měření pH vody z rybníka Králek s hodnotou 7,5 (Husák & Adamec 1998). V atlantské západní Evropě byl výskyt asociace zaznamenán i v oblastech s vápnitým podložím (Schoof-van Pelt 1973). Hloubka vody, do které porosty sestupují, závisí na její průhlednosti a nejčastěji se pohybuje v rozmezí 20–60 cm, může však dosáhnout až 2 m (Schoof-van Pelt 1973, Hejný & Husák in Dykyjová & Květ 1978: 23–64, Hejný in Hejný 2000a: 73). Společenstvo se častěji vyskytuje v oblastech s atlantsky laděným klimatem, ročními úhrny srážek 800–1500 mm i více a častým výskytem mlh (Schoof-van Pelt 1973). Ve střední Evropě jsou roční srážkové úhrny v oblasti jeho výskytu jen 600–800 mm (Ambrož 1939a, Franke 1987, Tolasz 2007). V zonaci pobřežní vegetace na Eleocharito-Littorelletum směrem ke břehu navazují porosty narušovaných trávníků, rákosin a vysokých ostřic, se kterými se tato asociace může vyskytovat v mozaice (Ambrož 1939a). Opačným směrem, na jemnozrnném sedimentu obnaženého dna, Eleocharito-Littorelletum často střídají porosty asociace Ranunculo.Juncetum bulbosi nebo Limosello aquaticae-Eleocharitetum acicularis, na hlubším bahně se pak během výraznějšího poklesu vodní hladiny vytvářejí společenstva svazu Eleocharition ovatae (Isoëto.Nano-Juncetea; de Foucault 1988).

Nomen mutatum propositum et nomen inversum propositum

Orig. (Chouard 1924): Association des grèves a Littorella et Heleocharis .Littorella lacustris = L. uniflora. Heleocharis acicularis = Eleocharis acicularis. Heleocharis multicaulis = Eleocharis multicaulis. Heleocharis ovata = Eleocharis ovata. Heleocharis palustris = Eleocharis palustris)

Syn.: Eleocharitetum acicularis Koch 1926, Littorello lacustris-Scirpetum acicularis Jouanne 1926, Littorello uniflorae-Eleocharitetum acicularis Malcuit 1929, Eleocharitetum acicularis Koch ex Tüxen 1937, Myriophyllo-Littorelletum Jeschke 1959 p. p.

Diagnostické druhy: Bidens tripartita. Centunculus minimus. Elatine hexandra, Eleocharis acicularis, Gypsophila muralis. Illecebrum verticillatum. Juncus bulbosus, Littorella uniflora, Potentilla norvegica. Radiola linoides. Tillaea aquatica

Konstantní druhy: Bidens tripartita. Eleocharis acicularis, Littorella uniflora

Dominantní druhy: Eleocharis acicularis, Littorella uniflora, Trifolium campestre

Formální definice: Littorella uniflora pokr. > 5 % NOT Pilularia globulifera pokr. > 5 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): VDB01 Eleocharito-Littorelletum uniflorae Chouard 1924. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 282-286.