Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VDC02
Sphagno-Utricularietum ochroleucae Oberdorfer ex Müller et Görs 1960
Vegetace oligotrofních nevápnitých tůní s bublinatkami

Sphagno-Utricularietum ochroleucae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Druhově chudá vegetace tvořená převážně submerzními malými bublinatkami (Utricularia intermedia a U. ochroleuca) s různě vyvinutým mechovým patrem, v němž bývají zastoupeny srpnatky (Drepanocladus aduncus, Warnstorfia exannulata a W. fluitans) a rašeliníky (Sphagnum cuspidatum. S. denticulatum . S. fallax). V mělkých tůňkách a při okrajích hlubších tůní bývají řídce roztroušeny ostřice: v závislosti na pH vody, obsahu živin a hloubce vody se zde nacházejí např. Carex lasiocarpa . C. rostrata, případně také C. elata, často bývá přítomna i sítina cibulkatá (Juncus bulbosus). Vyskytují se také další rašeliništní druhy, jako jsou Drosera anglica. D. intermedia. Eriophorum angustifolium, Potentilla palustris a Rhynchospora alba. V hlubších tůních nebo při okrajích rybníků vstupují do těchto porostů také vodní makrofyty, např. Nymphaea candida, Potamogeton natans a Utricularia australis. Možný je rovněž výskyt bublinatky menší (Utricularia minor). Ta se však v České republice vyskytuje hlavně na minerálně bohatších stanovištích ve vegetaci asociace Scorpidio-Utricularietum (Dítě et al. 2006). Počet druhů cévnatých rostlin v porostech této asociace zpravidla kolísá mezi 5 a 15, počet druhů mechorostů mezi 1 a 4 na plochách o velikostech 1–16 m².

Asociace je v České republice vázána na mělké periodické tůně s živinami chudou oligotrofní až dystrofní vodou v komplexech kyselých rašelinišť. V současnosti se však častěji vyskytuje na stanovištích antropogenního původu, jako jsou jámy po těžbě rašeliny a meliorační strouhy na rašelinných nebo písčitých substrátech. Dále osídluje obdobná místa v litorálech mezotrofních až oligotrofních vodních nádrží, především při březích rybníků vybudovaných na živinami chudém substrátu, jako je křemenný písek, slatina nebo rašelina. Voda těchto rybníků je mírně kyselá až neutrální. V nich se vegetace bublinatek zpravidla vyskytuje v lagunách za zónou vysokých ostřic a rákosin, které jsou bez stálého přímého kontaktu s rybniční vodou. Ve srovnání se sousední rašeliništní vegetací je na stanovištích bublinatek voda bohatší bázemi, draselnými a dusičnanovými ionty (J. Navrátilová et al. 2006). Rovněž jsou zde vyšší hodnoty pH a konduktivity vody (J. Navrátilová & Navrátil 2005b). Na těchto stanovištích se tak projevuje kombinace vlivu eutrofní rybniční vody a kyselé vody stékající do tůněk z okolních přechodových rašelinišť.

Orig. (Müller & Görs 1960): Sphagno-Utricularietum ochroleuci (Schumacher 37) Oberd. 57 (Sphagnum cuspidatum. S. recurvum f. fallax = S. fallax)

Syn.: Utricularia ochroleuca-Schlenke Schumacher 1937 (§ 3c), Sphagno-Utricularietum ochroleucae Oberdorfer 1957 prov. (§ 3b), Utriculario-Sphagnetum Fijałkowski 1960 prov. (§ 3b), Utricularietum ochroleucae Pietsch 2000

Diagnostické druhy: Carex lasiocarpa. C. rostrata. Drosera intermedia. Eriophorum angustifolium. Juncus bulbosus. Lysimachia thyrsiflora. Rhynchospora alba. Utricularia intermedia, U. ochroleuca; Sphagnum denticulatum. Straminergon stramineum

Konstantní druhy: Agrostis canina. Carex rostrata. Eriophorum angustifolium. Molinia caerulea s. l. (M. caerulea s. str.), Utricularia ochroleuca

Dominantní druhy: Carex chordorrhiza. C. lasiocarpa. Eriophorum angustifolium, Juncus bulbosus, Lemna minor. Menyanthes trifoliata. Utricularia intermedia, U. ochroleuca; Sphagnum affine, S. denticulatum

Formální definice: (Utricularia intermedia pokr. > 5 % OR Utricularia ochroleuca pokr. > 5 %) NOT skup. Utricularia minor NOT Nymphaea candida pokr. > 25 % NOT Rhynchospora alba pokr. > 5 %

Zdroj: Navrátilová J. (2011): VDC02 Sphagno-Utricularietum ochroleucae Oberdorfer ex Müller et Görs 1960. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 302-305.