Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VDC03
Scorpidio scorpioidis-Utricularietum Ilschner ex Müller et Görs 1960
Vegetace oligotrofních vápnitých tůní s bublinatkami

Scorpidio scorpioidis-Utricularietum

Foto na botanickafotogalerie.cz

Vzhled tohoto druhově chudého společenstva vytvářejí ponořené mechorosty z čeledi rokýtkovitých (Amblystegiaceae), zejména štírovec prostřední (Scorpidium cossonii), štírovec dutolistý (S. scorpioides) a bařinec třířadý (Pseudo-calliergon trifarium). Na vápníkem chudším podloží a v pokročilých sukcesních stadiích mohou být vtroušeny rašeliníky, zejména ponořený kalcitolerantní druh Sphagnum contortum. Z cévnatých rostlin se uplatňuje bublinatka menší (Utricularia minor), vzácně bublinatka prostřední (U. intermedia). Na vápníkem bohatých stanovištích se navíc vyskytuje bařička bahenní (Triglochin palustris) a parožnatky (Chara spp.). Přítomnost ostřic a druhů třídy Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae (např. Carex demissa, C. panicea, C. rostrata, Drosera rotundifolia. Eriophorum angustifolium, Menyanthes trifoliata) naznačuje směr sukcese ke slatiništním společenstvům (Valachovič & Oťaheľová in Valachovič 2001: 375–390). Celkový počet druhů cévnatých rostlin v porostech této asociace se pohybuje zpravidla kolem 10, počet druhů mechorostů mezi 5 a 7 na ploše 2–25 m²,

Ve Skandinávii, kde je tato asociace relativně nejhojnější (Dierßen 1996), se její porosty vyskytují mozaikovitě na trvale přeplavených místech minerálně bohatších slatinišť většinou tam, kde se nevyskytují rašeliníky. Mohou tvořit mozaiku i se společenstvy extrémně vápnitých slatinišť svazu Caricion davallianae. Podobně i na Slovensku se tato asociace vyskytuje v trvale zaplavených sníženinách vápnitých slatinišť (Dítě et al. 2006), v České republice se však nachází i na mírně až středně vápnitých slatiništích na krystalinickém podloží (Rybníček 1974). Porosty osídlují mělké šlenky s mezotrofní až oligotrofní vodou na svahových prameništních rašeliništích, údolních rašeliništích a vzácně též na světlinách řídkých březových lesíků na přechodových rašeliništích. Vyžadují přeplavení vodou hlubokou 2–5 cm. Voda často mírně proudí (Rybníček in Rybníček et al. 1984: 15–69) a její reakce se liší podle složení podkladu: na organogenních sedimentech je neutrální až mírně kyselá, v travertinových jezírkách až mírně zásaditá (Valachovič & Oťaheľová in Valachovič 2001: 375–390). Na některých rašeliništích s Carex lasiocarpa nebo Rhynchospora alba může být mozaika slatiništní vegetace a vodní vegetace s bublinatkami tak jemná, že nelze tuto asociaci v terénu ohraničit.

Orig. (Müller & Görs 1960): Scorpidio-Utricularietum (Ilschner 59 mskr.) Müller et Görs (Scorpidium scorpioides, Utricularia minor. U. ochroleuca)

Syn.: Utricularietum intermedio-minoris Krausch 1968

Diagnostické druhy: Carex demissa, C. panicea. C. rostrata. Drosera rotundifolia, Eleocharis quinqueflora, Equisetum fluviatile. Eriophorum angustifolium, Juncus bulbosus, Menyanthes trifoliata, Parnassia palustris. Rhynchospora alba. Triglochin palustris. Utricularia intermedia, U. minor; Aneura pinguis, Campylium stellatum, Pseudo-calliergon trifarium, Scorpidium revolvens s. l. (S. cossonii), S. scorpioides, Sphagnum contortum, Warnstorfia exannulata

Konstantní druhy: Carex demissa, C. panicea, C. rostrata. Drosera rotundifolia. Equisetum fluviatile, Eriophorum angustifolium, Juncus articulatus. J. bulbosus. Menyanthes trifoliata, Utricularia minor; Aneura pinguis, Campylium stellatum, Pseudo-calliergon trifarium. Scorpidium revolvens s. l. (S. cossonii), S. scorpioides, Sphagnum contortum

Dominantní druhy: Campylium stellatum, Scorpidium revolvens s. l. (S. cossonii), S. scorpioides

Formální definice: skup. Utricularia minor NOT Carex lasiocarpa pokr. > 5 % NOT Rhynchospora alba pokr. > 5 % NOT Rhynchospora fusca pokr. > 5 % NOT Sphagnum sp. pokr. > 5 %

Zdroj: Navrátilová J. & Hájek M. (2011): VDC03 Scorpidio scorpioidis-Utricularietum Ilschner ex Müller et Görs 1960. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 305-308.