Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XAA01
Polygonetum arenastri Gams 1927 corr. Láníková in Chytrý 2009
Sešlapávaná vegetace s truskavcem obecným

Polygonetum arenastri

Foto na botanickafotogalerie.cz

Toto druhově velmi chudé společenstvo s dominujícím truskavcem obecným (Polygonum arenastrum) dobře snáší časté i značně intenzivní mechanické narušování. Porosty mají jednoduchou strukturu. Dominantní truskavec obecný vytváří kobercovité, mezernaté až zapojené porosty. Na sjížděných plochách nebo na plochách vystavených silnému sešlapu se vyskytuje v typické poléhavé formě. S vyšší stálostí jsou zastoupeny běžné druhy sešlapávaných míst, např. Lolium perenne, Matricaria discoidea nebo Plantago major. V porostech se obvykle vyskytuje jen 5–10 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 2–10 m². Mechové patro se vyvíjí jen zřídka a s malou pokryvností.

Polygonetum arenastri je jedním z nejčastějších společenstev sešlapávaných stanovišť. Hojně doprovází lidská sídla i jejich okolí. Porosty se vyvíjejí na všech typech půd, od hlinitých po štěrkovité na převážně osluněných a silně vysychavých stanovištích. Osídlují sjížděné plochy na cestách a jejich okrajích, sešlapávané okraje trávníků aj. Ve srovnání s ostatními společenstvy svazu se Polygonetum arenastri vyvíjí na nejsilněji narušovaných plochách.

Orig. (Gams 1927): Polygonetum avicularis

Syn.: Polygonetum avicularis Knapp 1945, Plantagini-Polygonetum avicularis Passarge 1964, Matricario discoideae-Polygonetum arenastri Müller in Oberdorfer 1971, Polygonetum calcati Lohmeyer 1975, Polygono arenastri-Lepidietum ruderalis Mucina in Mucina et al. 1993

Diagnostické druhy: Lolium perenne. Polygonum aviculare agg. (převážně P. arenastrum)

Konstantní druhy: Lolium perenne. Matricaria discoidea. Plantago major. Poa annua, Polygonum aviculare agg. (převážně P. arenastrum), Taraxacum sect. Ruderalia

Dominantní druhy: Polygonum aviculare agg. (převážně P. arenastrum)

Formální definice: Polygonum aviculare agg. pokr. > 50 % NOT Coronopus squamatus pokr. > 5 % NOT Eragrostis minor pokr. > 5 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XAA01 Polygonetum arenastri Gams 1927 corr. Láníková in Chytrý 2009. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 47-50.