Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XAA02
Sclerochloo durae-Polygonetum arenastri Soó ex Bodrogközy 1966 corr. Borhidi 2003
Teplomilná sešlapávaná vegetace s tužankou tvrdou

Sclerochloo durae-Polygonetum arenastri

Foto na botanickafotogalerie.cz

Společenstvo tvoří nízké porosty s výskytem jednoleté trávy tužanky tvrdé (Sclerochloa dura), která někdy i dominuje. S větší pokryvností ji doprovázejí truskavec obecný (Polygonum arenastrum) a jílek vytrvalý (Lolium perenne). Často se vyskytuje také východoasijský neofyt heřmánek terčovitý (Matricaria discoidea). Porosty bývají většinou mezerovité, na obnažené půdě se v nich pravidelně vyskytují konkurenčně slabé terofyty, jako jsou Capsella bursa-pastoris a Lepidium ruderale. Na menších plochách se mohou ale místy vytvářet i kompaktní zapojené trávníky. Jde o druhově chudé porosty zpravidla s 5–10 druhy na plochách o velikosti 2–10 m². Mechové patro se většinou nevyvíjí.

Sclerochloo-Polygonetum je vázáno na venkovskou zemědělskou krajinu. Osídluje především polní cesty a okraje vinic a chmelnic, ale může kolonizovat i sešlapávané plochy přímo v intravilánech vesnic, například vjezdy do dvorů nebo plochy na návsích. Stanoviště jsou slunná a výhřevná. Tužanka tvrdá upřednostňuje hlinité, často sprašové půdy s vyšším obsahem karbonátů. Většinou jsou silně zhutnělé, s nižším obsahem sloučenin dusíku, a místy mohou být vlivem silného odpařování vody s rozpuštěnými solemi i mírně povrchově zasolené (Sládek 1997).

Orig. (Bodrogközy 1966): Sclerochloo-Polygonetum avicularis (Gams 1927. Soó 1940.) (Sclerochloa dura)

Syn.: Polygono avicularis-Sclerochloëtum durae Soó von Bere 1940 (§ 2b, nomen nudum), Sclerochloo-Polygonetum avicularis Soó ex Korneck 1969 corr. Mucina in Mucina et al. 1993

Diagnostické druhy: Lepidium ruderale. Lolium perenne. Matricaria discoidea. Polygonum aviculare agg. (převážně P. arenastrum), Sclerochloa dura

Konstantní druhy: Capsella bursa-pastoris. Lepidium ruderale, Lolium perenne, Matricaria discoidea, Polygonum aviculare agg. (převážně P. arenastrum), Sclerochloa dura

Dominantní druhy: Polygonum aviculare agg. (převážně P. arenastrum), Sclerochloa dura

Formální definice: Sclerochloa dura pokr. > 5 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XAA02 Sclerochloo durae-Polygonetum arenastri Soó ex Bodrogközy 1966 corr. Borhidi 2003. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 50-52.