Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XAA04
Eragrostio minoris-Polygonetum arenastri Oberdorfer 1954 corr. Mucina in Mucina et al. 1993
Suchomilná sešlapávaná vegetace s miličkou menší a truskavcem obecným

Eragrostio minoris-Polygonetum arenastri

Foto na botanickafotogalerie.cz

Toto suchomilné společenstvo vytváří řídké rozvolněné porosty, ve kterých se s větší pokryvností vyskytuje jednoletá tráva milička menší (Eragrostis minor) a truskavec obecný (Polygonum arenastrum). Pravidelně jsou zastoupeny Poa annua a Plantago major, méně často se vyskytují Chenopodium album agg., Lolium perenne a Taraxacum sect. Ruderalia. Vedle Eragrostis minor se často uplatňují další suchomilné druhy typické pro slunná písčitá stanoviště, jako jsou Conyza canadensis. Digitaria sanguinalis. Portulaca oleracea . Setaria viridis. Na některých lokalitách, např. ve vnitřní části Prahy, se v této vegetaci pravidelně vyskytuje také neofyt Chenopodium pumilio (Jehlík 1997). Počet druhů cévnatých rostlin obvykle dosahuje 10–15 na plochách o velikosti 2–10 m². Pokryvnost bylinného patra je většinou malá a dosahuje kolem 40–70 %. Mechové patro se vyvíjí vzácně.

Eragrostio-Polygonetum se vyskytuje zejména na silně osluněných, výhřevných stanovištích s písčitými půdami, které často obsahují příměs štěrku. Půdy jsou značně vysychavé a mají spíše menší obsah živin. Společenstvo osídluje sešlapávané plochy na okrajích silnic a dlážděných chodnících, kde rostliny rostou ve spárách dlažby. Často bývá fragmentárně vyvinuto v okolí sloupů elektrického vedení nebo při obrubnících chodníků, kde se hromadí jemný písek. Vyskytuje se převážně ve městech, ale je časté i na vesnicích.

Orig. (Oberdorfer 1954): Eragrostis minor-Polygonum aviculare-Assoziation, ass. nov.

Syn.: Polygono arenastri-Chenopodietum pumilionis Jehlík 1997 prov.

Diagnostické druhy: Conyza canadensis. Digitaria sanguinalis, Eragrostis minor, Lepidium ruderale. Plantago major. Polygonum aviculare agg. (převážně P. arenastrum), Setaria viridis; Bryum argenteum

Konstantní druhy: Conyza canadensis, Eragrostis minor, Plantago major. Poa annua, Polygonum aviculare agg. (převážně P. arenastrum), Taraxacum sect. Ruderalia4

Dominantní druhy: Eragrostis minor, Polygonum aviculare agg. (převážně P. arenastrum); Bryum argenteum

Formální definice: Eragrostis minor pokr. > 5 % AND (skup. Lolium perenne OR Polygonum aviculare agg. pokr. > 5 %)

Zdroj: Láníková D. & Lososová Z. (2009): XAA04 Eragrostio minoris-Polygonetum arenastri Oberdorfer 1954 corr. Mucina in Mucina et al. 1993. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 54-56.