Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XAB01
Sagino procumbentis-Bryetum argentei Diemont et al. 1940
Sešlapávaná vegetace s úrazníkem položeným a prutníkem stříbřitým

Sagino procumbentis-Bryetum argentei

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje mezernaté a jen několik centimetrů vysoké porosty poléhavých druhů, vyvíjející se zpravidla jen na malých plochách. Větší pokryvnosti dosahuje úrazník položený (Sagina procumbens) a mech prutník stříbřitý (Bryum argenteum). Pravidelně se objevují terofyty Matricaria discoidea, Poa annua . Polygonum arenastrum a růžicovité hemikryptofyty Plantago major a Taraxacum sect. Ruderalia. Porosty obvykle obsahují 5–15 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 2–10 m². Mechové patro bývá velmi dobře vyvinuto. Převládají v něm pionýrské akrokarpní druhy, které jsou běžné na živinami bohatých narušovaných půdách (např. Bryum argenteum a Ceratodon purpureus). Místy se mohou vytvářet i souvislé mechové koberce.

Sagino-Bryetum je ekologicky úzce specializované společenstvo kolonizující především spáry a pukliny mezi dlažebními kameny. Na těchto zdánlivě nehostinných stanovištích mají rostliny většinou dostatek živin i vláhy, která se trvale udržuje pod kameny. Ve městech se společenstvo vyskytuje nejčastěji na vydlážděných plochách na náměstích a dalších prostranstvích ve staré zástavbě. Na vesnicích se porosty často vyvíjejí i na volné udusané půdě, například na hliněných dvorcích, plochách pod okapy, kolem studní nebo při patách zdí. Stanoviště jsou většinou zastíněná a mají čerstvě vlhké, živinami spíše bohatší, hlinité až hlinitopísčité půdy.

Orig. (Diemont et al. 1940): Sagineto-Bryetum argentei .Sagina procumbens f. nodosa)

Diagnostické druhy: Poa annua, Sagina procumbens; Bryum argenteum, Ceratodon purpureus

Konstantní druhy: Matricaria discoidea. Plantago major. Poa annua. Polygonum aviculare agg. (převážně P. arenastrum), Sagina procumbens, Taraxacum sect. Ruderalia; Bryum argenteum, Ceratodon purpureus

Dominantní druhy: Polygonum aviculare agg. (převážně P. arenastrum), Sagina procumbens; Brachythecium albicans, Bryum argenteum, Ceratodon purpureus

Formální definice: Sagina procumbens pokr. > 25 % OR (Bryum argenteum pokr. > 5 % AND Sagina procumbens pokr. > 5 % )

Zdroj: Láníková D. (2009): XAB01 Sagino procumbentis-Bryetum argentei Diemont et al. 1940. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 60-63.