Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XAB02
Herniarietum glabrae (Hohenester 1960) Hejný et Jehlík 1975
Sešlapávaná vegetace s průtržníkem lysým

Herniarietum glabrae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje otevřené kobercovité porosty s průtržníkem lysým (Herniaria glabra), který pravidelně doprovázejí různé jednoleté nebo vytrvalé druhy bylin, dosahující však obvykle jen malých pokryvností. V bylinném patře se spolu s průtržníkem vyskytují další nízké druhy z čeledi Caryophyllaceae (Sagina procumbens . Spergularia rubra) a pravidelně jsou zastoupeny také běžné druhy sešlapávaných půd Matricaria discoidea, Plantago major, Poa annua a Polygonum arenastrum. Do porostů často pronikají jednoleté ruderální druhy (např. Conyza canadensis . Digitaria ischaemum), a to převážně na sešlapávaných plochách v prostorech nádraží. Pravidelně bývají zastoupeny i luční druhy a druhy suchých trávníků (např. Achillea millefolium agg., Agrostis capillaris. Lolium perenne. Medicago lupulina. Plantago lanceolata. Potentilla argentea a Trifolium repens), které na méně sešlapávaných místech vytvářejí vyšší patro porostů. Porosty obsahují zpravidla 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 2–10 m². Na vlhčích stanovištích se často vyvíjí mechové patro s nejhojnějšími zástupci pionýrských akrokarpních mechů Bryum argenteum a Ceratodon purpureus.

Herniarietum glabrae se vyvíjí převážně na udusaných písčitých až štěrkovitých nevápnitých půdách s malým obsahem živin. Tyto půdy jsou dobře propustné, v létě se přehřívají a silně vysychají. Společenstvo se vyskytuje jak v sídlech (nejčastěji na otevřených sešlapávaných plochách v kolejištích a kolem nádražních budov), tak ve volné krajině, kde se s ním lze setkat například na písčitých cestách nebo písčitých říčních náplavech.

Orig. (Hejný & Jehlík 1975): Herniarietum glabrae (Hohenester 1960) Hejný et Jehlík 1975

Syn.: Lolio-Plantaginetum majoris herniarietosum glabrae Hohenester 1960, Rumici acetosellae-Spergularietum rubrae auct. non Hülbusch 1973 (pseudonym)

Diagnostické druhy: Herniaria glabra, Potentilla argentea. Spergularia rubra

Konstantní druhy: Conyza canadensis, Herniaria glabra, Plantago major. Poa annua. Polygonum aviculare agg. (převážně P. arenastrum), Potentilla argentea. Trifolium repens

Dominantní druhy: Herniaria glabra

Formální definice: Herniaria glabra pokr. > 5 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XAB02 Herniarietum glabrae (Hohenester 1960) Hejný et Jehlík 1975. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 63-65.