Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XAB03
Rumici acetosellae-Spergularietum rubrae Hülbusch 1973
Sešlapávaná vegetace s kuřinkou červenou

Rumici acetosellae-Spergularietum rubrae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Rumici-Spergularietum zahrnuje nízké a většinou mezernaté porosty s převládající kuřinkou červenou (Spergularia rubra), kterou s vyšší pokryvností doprovázejí běžné druhy sešlapávaných půd, např. Lolium perenne. Matricaria discoidea. Plantago major. Poa annua a Polygonum arenastrum. Pravidelně se vyskytují také luční druhy rostoucí na ulehlých půdách a snášející občasný sešlap (např. Agrostis capillaris, Cerastium holosteoides subsp. triviale. Leontodon autumnalis. Plantago lanceolata. Taraxacum sect. Ruderalia a Trifolium repens), druhy mělkých skeletovitých půd třídy Koelerio-Corynephoretea (např. Herniaria glabra a Rumex acetosella) a některé ruderální druhy (např. Artemisia vulgaris. Capsella bursa-pastoris. Chenopodium album agg. a Tripleurospermum inodorum). Lokálně se objevuje druh slaniskových trávníků zblochanec oddálený (Puccinellia distans). V porostech se vyskytuje nejčastěji 8–15 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 2–10 m². Mechové patro je zpravidla přítomno a nejčastěji je tvořeno pionýrskými akrokarpními mechy, např. Bryum argenteum . Ceratodon purpureus.

Společenstvo se vyvíjí především na osluněných stanovištích na středních pásech a okrajích lesních cest nebo cest přes paseky. Osídluje ale také antropogenní stanoviště v sídlech a jejich okolí, jako jsou dlážděné plochy, hřiště, silniční krajnice a plochy v okolí železničních stanic. Půdy jsou většinou písčité až kamenité, nevápnité, s malým obsahem humusu a silně vysychají. Po dešti se zvláště v depresích může substrát udržovat určitou dobu mírně vlhký. Oproti asociaci Herniarietum glabrae osídluje toto společenstvo zpravidla hrubozrnější podklady.

Orig. (Hülbusch 1973): Rumici-Spergularietum .Rumex acetosella. Spergularia rubra)

Diagnostické druhy: Spergularia rubra; Bryum argenteum. B. caespiticium s. l.

Konstantní druhy: Matricaria discoidea. Poa annua. Polygonum aviculare agg. (převážně P. arenastrum), Spergularia rubra, Taraxacum sect. Ruderalia; Bryum argenteum

Dominantní druhy: Spergularia rubra

Formální definice: Spergularia rubra pokr. > 5 % NOT skup. Gypsophila muralis NOT skup. Eleocharis ovata NOT skup. Ranunculus sceleratus NOT skup. Spergula arvensis NOT Aira praecox pokr. > 5 % NOT Eleocharis acicularis pokr. > 5 % NOT Herniaria glabra pokr. > 5 % NOT Herniaria hirsuta pokr. > 5 % NOT Tripleurospermum inodorum pokr. > 5 % NOT Vulpia myuros pokr. > 5 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XAB03 Rumici acetosellae-Spergularietum rubrae Hülbusch 1973. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 65-67.