Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XAB04
Poëtum annuae Gams 1927
Jednoleté trávníky sešlapávaných míst s lipnicí roční

Poëtum annuae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Fyziognomii porostů určuje drobná jednoletá až krátce vytrvalá tráva lipnice roční (Poa annua). Jde o jednovrstevné společenstvo tvořící nízké trávníky, které bývají často zcela zapojené nebo mírně rozvolněné. Lipnici roční doprovází s větší pokryvností jitrocel větší (Plantago major), což je hemikryptofyt s tuhými elastickými pletivy tvořící přízemní růžice a odolný i vůči silnému sešlapu. Hojně se uplatňují jednoleté druhy truskavec obecný (Polygonum arenastrum) a heřmánek terčovitý (Matricaria discoidea). Díky větší půdní vlhkosti jsou často zastoupeny luční druhy Lolium perenne, Taraxacum sect. Ruderalia a Trifolium repens, které však většinou nekvetou. Časté bývají i Poa humilis a P. pratensis s. l. Zdá se, že tyto druhy bývají s lipnicí roční ve snímcích občas zaměňovány. V porostech se zpravidla nachází kolem 10 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 2–10 m². Mechové patro bývá vlivem častého narušování stanoviště vyvinuto jen zřídka; častěji byl zaznamenán běžný mech Bryum argenteum.

Poëtum annuae je mezofilní společenstvo osídlující spíše zastíněná stanoviště s čerstvě vlhkými, hlinitými až hlinitopísčitými půdami, které jsou bohaté na živiny. Hojně se vyskytuje na silněji narušovaných stanovištích jak v lidských sídlech a jejich blízkém okolí, tak na cestách v lesích nebo na březích rybníků a vodních toků. Nejčastěji osídluje středové pásy cest a jejich okraje, okraje trávníků a silněji sešlapávané plochy hřišť, zahradní pěšiny, paty stinných zdí v městských ulicích apod. Na venkově se společenstvo často objevuje také na silně disturbovaných a eutrofizovaných plochách ovlivňovaných drůbeží, kde tvoří i značně rozsáhlé kobercovité porosty. Podobně ve městech bývá vázáno na plochy s častým venčením psů.

Orig. (Gams 1927): Poetum annuae

Syn.: Poëtum annuae Felföldy 1942

Diagnostické druhy: Matricaria discoidea. Plantago major. Poa annua

Konstantní druhy: Lolium perenne. Matricaria discoidea, Plantago major, Poa annua, Polygonum aviculare agg. (převážně P. arenastrum), Taraxacum sect. Ruderalia. Trifolium repens

Dominantní druhy: Plantago major, Poa annua

Formální definice: Poa annua pokr. > 50 % OR (Poa annua pokr. > 25 % AND skup. Lolium perenne)

Zdroj: Láníková D. (2009): XAB04 Poëtum annuae Gams 1927. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 68-70.