Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XAB05
Lolio perennis-Matricarietum discoideae Tüxen 1937
Sešlapávaná vegetace s invazním heřmánkem terčovitým

Lolio perennis-Matricarietum discoideae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Společenstvo tvoří rozvolněné a většinou dvouvrstevné porosty. V horní vrstvě převládá heřmánek terčovitý (Matricaria discoidea), který doprovázejí jednoleté ruderální druhy, např. Capsella bursa-pastoris. Chenopodium album agg., Sisymbrium officinale . Tripleurospermum inodorum. V přízemní vrstvě se s vysokou pokryvností vyskytuje truskavec obecný (Polygonum arenastrum) a pravidelně je zastoupena lipnice roční (Poa annua) spolu s některými hemikryptofyty (např. Lolium perenne, Plantago lanceolata. P. major . Taraxacum sect. Ruderalia). Počet druhů cévnatých rostlin se pohybuje zhruba mezi 10–20 na plochách o velikosti 2–10 m². Mechové patro je vyvinuto vzácně, a to spíše ve starších porostech.

Lolio-Matricarietum osídluje rozmanitá stanoviště, která jsou oproti stanovištím jiných společenstev třídy Polygono-Poëtea jen zřídka ovlivněna silnějším mechanickým narušováním. Porosty s dominantním heřmánkem terčovitým se vyvíjejí například na okrajích cest a hřišť, na navážkách štěrku, ve výbězích pro dobytek nebo na plochách ovlivněných drůbeží. Půdy jsou převážně těžší, hlinité, často však s příměsí písku nebo štěrku, a jsou obvykle čerstvě vlhké.

Nomen mutatum propositum

Orig. (Tüxen 1937): Lolium perenne-Matricaria suaveolens-Ass. (Beger 1930) Tx. 1937 (Matricaria suaveolens = M. discoidea)

Diagnostické druhy: Capsella bursa-pastoris. Lolium perenne. Matricaria discoidea. Plantago major. Poa annua. Polygonum aviculare agg. (převážně P. arenastrum)

Konstantní druhy: Capsella bursa-pastoris. Chenopodium album agg., Lolium perenne, Matricaria discoidea, Plantago major, Poa annua, Polygonum aviculare agg. (převážně P. arenastrum), Taraxacum sect. Ruderalia. Tripleurospermum inodorum

Dominantní druhy: Matricaria discoidea, Polygonum aviculare agg. (převážně P. arenastrum)

Formální definice: Matricaria discoidea pokr. > 25 % AND skup. Lolium perenne NOT Lolium perenne pokr. > 25 % NOT Plantago major pokr. > 25 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XAB05 Lolio perennis-Matricarietum discoideae Tüxen 1937. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 70-72.