Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBA02
Lathyro tuberosi-Adonidetum aestivalis Kropáč et Hadač in Kropáč et al. 1971
Bazifilní plevelová vegetace obilných polí s hlaváčkem letním

Lathyro tuberosi-Adonidetum aestivalis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Lathyro-Adonidetum je tvořeno jednoletými teplomilnými druhy polních plevelů. Vytváří dvouvrstevné až třívrstevné porosty v závislosti na typu plodiny. Pokryvnosti jednotlivých druhů jsou velmi různorodé a závisejí na intenzitě agrotechnických zásahů. Zpravidla dominují druhy Anthemis austriaca, Consolida regalis a Sinapis arvensis, často se v početných populacích vyskytuje také Adonis aestivalis. Výška horní vrstvy porostů odpovídá výšce plodiny, která zpravidla dosahuje 60–100 cm. Horní vrstvu tvoří druhy Adonis aestivalis, Camelina microcarpa, Descurainia sophia aj. Ve střední a nižší vrstvě rostou druhy Anagallis arvensis, A. foemina, Anthemis austriaca. Caucalis platycarpos, Viola arvensis aj. V porostech jsou časté bylinné liány, např. Convolvulus arvensis, Fallopia convolvulus, Galium aparine. G. spurium a Lathyrus tuberosus. Druhové složení doplňují plevele bez vyhraněných stanovištních nároků, např. Chenopodium album agg., Cirsium arvense, Polygonum aviculare, Taraxacum sect. Ruderalia a Tripleurospermum inodorum. Společenstvo je druhově bohaté; na plochách o velikosti 20–100 m² se zpravidla vyskytuje 25–35 druhů cévnatých rostlin. Mechové patro se objevuje jen vzácně a s malou pokryvností.

Společenstvo se vyskytuje především v obilninách, v rozvolněných porostech na okrajích polí s řepkou olejkou, na jednoletých úhorech a na okrajích neobdělávaných polí. Optimum výskytu má v kolinním stupni v nadmořských výškách do 350 m, v Bílých Karpatech bylo zaznamenáno i ve 400 m n. m. (Otýpková 2001). Půdy jsou převážně černozemě a hnědozemě na vápnitých substrátech, nejčastěji na spraši. Méně často jde o rendziny a pararendziny (Kropáč 1981). Vzácně roste toto společenstvo na těžkých hnědozemích a luvizemích (Otýpková 2001). Lathyro-Adonidetum je teplomilnější a bazifilnější společenstvo než Euphorbio exiguae-Melandrietum noctiflori, ale méně teplomilné a acidofilnější než Caucalido platycarpi-Conringietum orientalis.

Orig. (Kropáč et al. 1971): Lathyro tuberosi-Adonidetum aestivalis Kropáč et Hč. ass. n.

Syn.: Camelino microcarpae-Anthemidetum austriacae Holzner 1973, Consolido-Anthemidetum austriacae Kropáč et Mochnacký 1990 p. p.

Diagnostické druhy: Adonis aestivalis, Anthemis austriaca, Avena fatua, Camelina microcarpa, Caucalis platycarpos, Consolida regalis, Convolvulus arvensis, Descurainia sophia, Euphorbia exigua. Fumaria officinalis. Lathyrus tuberosus. Lithospermum arvense. Papaver rhoeas. Silene noctiflora. Sinapis arvensis. Veronica polita. Viola arvensis

Konstantní druhy: Adonis aestivalis, Anagallis arvensis. Anthemis austriaca. Avena fatua. Camelina microcarpa. Capsella bursa-pastoris. Chenopodium album agg., Cirsium arvense, Consolida regalis, Convolvulus arvensis. Descurainia sophia. Elytrigia repens. Fallopia convolvulus. Galium aparine. Papaver rhoeas. Polygonum aviculare agg. (převážně P. aviculare s. str.), Silene noctiflora. Sinapis arvensis. Stellaria media agg. (převážně S. media s. str.), Thlaspi arvense. Veronica polita, Viola arvensis

Dominantní druhy: Anthemis austriaca, Consolida regalis. Sinapis arvensis

Formální definice: skup. Adonis aestivalis NOT skup. Caucalis platycarpos NOT Veronica hederifolia agg. pokr. > 15 %

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBA02 Lathyro tuberosi-Adonidetum aestivalis Kropáč et Hadač in Kropáč et al. 1971. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 85-88.