Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBA03
Euphorbio exiguae-Melandrietum noctiflori G. Müller 1964
Bazifilní plevelová vegetace obilných polí se silenkou noční

Euphorbio exiguae-Melandrietum noctiflori

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace Euphorbio-Melandrietum zahrnuje porosty jednoletých plevelů vyskytující se převážně v obilných polích. V obilninách jsou zpravidla vyvinuty tři vrstvy, zatímco na strništích, úhorech nebo v některých okopaninách jsou porosty jen dvouvrstevné. V horní a střední vrstvě rostou Chenopodium album agg., Consolida regalis, Descurainia sophia, Elytrigia repens, Neslia paniculata, Silene noctiflora aj. Nižší vrstvu tvoří Anagallis arvensis, A. foemina, Erodium cicutarium, Sherardia arvensis, druhy rodu Veronica, Viola arvensis aj. Z bylinných lián jsou časté např. Convolvulus arvensis, Fallopia convolvulus a Lathyrus tuberosus. Oproti druhovému složení předchozích dvou asociací lze v porostech asociace Euphorbio-Melandrietum pozorovat absenci striktně teplomilných a bazifilních druhů, na druhé straně se více uplatňují méně specializované druhy plevelů, např. Consolida regalis, Descurainia sophia a Papaver rhoeas. Na plochách o velikosti 20–100 m² se vyskytuje obvykle 25–40 druhů cévnatých rostlin. Pokud je vyvinuto mechové patro, je tvořeno např. druhy Barbula unguiculata, Bryum argenteum, Eurhynchium hians, Phascum cuspidatum a Tortula muralis.

Společenstvo se vyskytuje v nížinách a pahorkatinách, na mírných svazích a rovinách v nadmořských výškách 160–660 m. Nachází se především v jarních i ozimých obilninách, v kulturách řepky olejky, na strništích, v okopaninách a na úhorech. Preferuje vápnité substráty, ale může se vyskytovat také na půdách neutrální až mírně kyselé reakce (Kropáč 1981, Otýpková 2001). Vyskytuje se převážně na hnědozemích a černozemích. Otýpková (2001, 2004) zaznamenala v karpatské oblasti výskyt také na těžkých hlinitých až jílovitých půdách, dobře zásobených vodou, které vznikají na vápnitých jílovcích a slínovcích.

Orig. (G. Müller 1964): Die Euphorbia exigua-Melandrium noctiflorum-Assoziation (Euphorbio-Melandrietum ass. nov.) (Melandrium noctiflorum = Silene noctiflora)

Syn.: Papavero-Melandrietum noctiflori Wasscher 1941 prov. (§ 3b), Lathyro tuberosi-Melandrietum noctiflori Oberdorfer 1957 prov. (§ 3b), Melandrio-Papaveretum Wasscher ex Passarge in Scamoni et Passarge 1963 (§ 2b, nomen nudum), Aethuso-Galeopsietum G. Müller 1964 p. p., Valerianello locustae-Thlaspietum perfoliati Kropáč et Hadač in Kropáč et al. 1971, Consolido-Anthemidetum austriacae Kropáč et Mochnacký 1990 p. p.

Diagnostické druhy: Adonis aestivalis. Aethusa cynapium s. l. (převážně A. cynapium s. str.), Anagallis arvensis. Atriplex patula, Avena fatua, Consolida regalis, Euphorbia exigua, E. helioscopia. Fallopia convolvulus. Galium spurium. Lathyrus tuberosus. Neslia paniculata. Papaver rhoeas. Polygonum aviculare agg. (převážně P. aviculare s. str.), Sherardia arvensis, Silene noctiflora, Sinapis arvensis. Sonchus arvensis. S. asper. Thlaspi arvense. Veronica persica. V. polita. Viola arvensis

Konstantní druhy: Aethusa cynapium s. l. (převážně A. cynapium s. str.), Anagallis arvensis, Atriplex patula. Avena fatua. Capsella bursa-pastoris. Chenopodium album agg., Cirsium arvense. Consolida regalis. Convolvulus arvensis. Elytrigia repens. Euphorbia exigua. E. helioscopia, Fallopia convolvulus, Galium aparine. Lathyrus tuberosus. Medicago lupulina. Myosotis arvensis. Papaver rhoeas, Polygonum aviculare agg. (převážně P. aviculare s. str.), Silene noctiflora, Sinapis arvensis. Sonchus arvensis. S. asper. Stellaria media agg. (převážně S. media s. str.), Taraxacum sect. Ruderalia. Thlaspi arvense. Tripleurospermum inodorum. Veronica persica. Viola arvensis

Dominantní druhy: –

Formální definice: skup. Consolida regalis NOT skup. Adonis aestivalis NOT skup. Caucalis platycarpos NOT skup. Spergula arvensis NOT skup. Stachys annua NOT Veronica hederifolia agg. pokr. > 15 %

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBA03 Euphorbio exiguae-Melandrietum noctiflori G. Müller 1964. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 88-90.