Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBA04
Stachyo annuae-Setarietum pumilae Felföldy 1942 corr. Mucina in Mucina et al. 1993
Bazifilní plevelová vegetace obilných polí s čistcem ročním

Stachyo annuae-Setarietum pumilae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Společenstvo je tvořeno především jednoletými bazifilními druhy polních plevelů. Porosty dosahují zpravidla výšky jen okolo 40 cm. Nápadné jsou vzpřímené druhy plevelů, např. Galeopsis angustifolia, G. ladanum, Misopates orontium a Stachys annua. V nižším bylinném patře jsou zastoupeny Ajuga chamaepitys, Anagallis arvensis, A. foemina, Euphorbia exigua. E. falcata a Kickxia spuria. Kromě nich se vyskytují jednoleté trávy (především Echinochloa crus-galli, Setaria pumila a S. viridis) a obecně rozšířené plevele okopanin (např. Amaranthus retroflexus, Chenopodium album agg., C. hybridum. Convolvulus arvensis a Galinsoga parviflora). Na plochách o velikosti 10–20 m² se vyskytuje zpravidla 20–30 druhů cévnatých rostlin. Přítomny jsou i mechy, mají ale nízkou pokryvnost; zaznamenány byly druhy Bryum argenteum a Pohlia nutans.

Stachyo-Setarietum je pozdně letní asociace. Ke svému vývoji potřebuje stanoviště, která nejsou v pozdním létě výrazně narušována, např. nepodmítnutá strniště, úhory, vinohrady a pole s okopaninami. Vyskytuje se zejména na bazických půdách v nejteplejších oblastech v nadmořských výškách do 340 m. Půdy jsou převážně hlinité až hlinitopísčité, lehké, spíše vysychavé, s malým obsahem humusu (Jarolímek et al. 1997). Kropáč (2006) toto společenstvo udává také z těžkých glejových půd v Polabí. Většina druhů společenstva nesnáší zastínění.

Orig. (Felföldy 1942): Setaria glauca-Stachys annua-ass.

Diagnostické druhy: Achillea pannonica, Ajuga chamaepitys, Anagallis arvensis, A. foemina, Bromus japonicus. Caucalis platycarpos. Consolida regalis. Euphorbia exigua. E. falcata. Nonea pulla. Reseda lutea. Setaria viridis, Stachys annua, Veronica polita. Viola arvensis

Konstantní druhy: Ajuga chamaepitys, Anagallis arvensis, A. foemina, Arenaria serpyllifolia agg. (převážně A. serpyllifolia s. str.), Artemisia vulgaris. Chenopodium album agg., Consolida regalis. Convolvulus arvensis. Elytrigia repens. Euphorbia exigua. Fallopia convolvulus. Medicago lupulina. Polygonum aviculare agg. (převážně P. aviculare s. str.), Setaria viridis. Sonchus oleraceus, Stachys annua, Taraxacum sect. Ruderalia. Tripleurospermum inodorum. Veronica polita. Viola arvensis; Bryum argenteum. Pohlia nutans

Dominantní druhy: Sinapis arvensis. Veronica polita

Formální definice: skup. Stachys annua NOT skup. Adonis aestivalis NOT skup. Caucalis platycarpos NOT skup. Consolida regalis NOT skup. Spergula arvensis

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBA04 Stachyo annuae-Setarietum pumilae Felföldy 1942 corr. Mucina in Mucina et al. 1993. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 91-93.