Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBA05
Veronicetum hederifolio-triphylli Slavnić 1951
Jarní efemérní vegetace polních plevelů na bazických půdách

Veronicetum hederifolio-triphylli

Foto na botanickafotogalerie.cz

Tato asociace zahrnuje nízké porosty jarních efemérních plevelů, ve kterých dominují rozrazily ze skupiny Veronica hederifolia agg. Z nich je nejčastější V. sublobata, méně často se vyskytuje V. hederifolia s. str. a v nejteplejších oblastech republiky na bazických substrátech V. triloba. Dalšími častými druhy rozrazilů jsou V. persica, V. polita a V. triphyllos Z ozimých a jarních jednoletých druhů se dále vyskytují např. Capsella bursa-pastoris, Geranium pusillum, Holosteum umbellatum, Lamium amplexicaule, L. purpureum, Stellaria media, Thlaspi arvense a T. perfoliatum. Vzácně, např. ve vinohradech, mohou být přítomny jarní cibulové geofyty, např. Gagea pratensis . G. villosa. Některé teplomilnější druhy, např. Consolida regalis, Descurainia sophia . Silene noctiflora, se v této vegetaci nacházejí také, ale na jaře nekvetou. Na plochách o velikosti 10–100 m² se vyskytuje zpravidla 15–25 druhů cévnatých rostlin. Mechové patro obvykle chybí.

Společenstvo se vyskytuje v planárním až suprakolinním stupni do nadmořských výšek kolem 550 m. Roste na stanovištích, která nejsou na jaře narušována disturbancemi, zejména v ozimých obilninách, ve vinicích a na jednoletých úhorech. Porosty tohoto typu se vytvářejí také na obnažených hlinitých středně vlhkých stanovištích mimo polní kultury, např. na narušovaných částech suchých luk, úhorů a rumištních trávníků. Společenstvo se vyskytuje na různých typech půd od vápnitých po neutrální, které jsou zpravidla čerstvě vlhké až vysychavé, hlinité až hlinitopísčité.

Orig. (Slavnić 1951): Ass. Veronica hederifolia-V. triphyllos Slavnić msc. 1944

Syn.: Veronicetum hederifolio-triphylli Slavnić 1944 ms. (§ 1), Veronicetum trilobo-triphylli Slavnić 1951 (fantom), Veronico-Adonidetum aestivalis Kropáč et Hadač in Kropáč et al. 1971, Veronicetum trilobo-triphylli Holzner 1973, Lamio amplexicaulis-Thlaspietum arvensis Krippelová 1981, Veronicetum hederifolio-sublobatae Kropáč 1997 prov., Veronicetum hederifolio-trilobae Kropáč 1997 prov., Veronicetum hederifolio-trilobae Kropáč 2006

Diagnostické druhy: Capsella bursa-pastoris. Consolida regalis. Descurainia sophia, Lamium amplexicaule, L. purpureum. Papaver rhoeas. Stellaria media agg. (převážně S. media s. str.), Thlaspi arvense, Veronica hederifolia agg., V. polita. V. triloba. V. triphyllos. Viola arvensis

Konstantní druhy: Capsella bursa-pastoris. Cirsium arvense. Elytrigia repens. Galium aparine, Lamium amplexicaule, L. purpureum. Papaver rhoeas, Stellaria media agg. (převážně S. media s. str.), Taraxacum sect. Ruderalia. Thlaspi arvense. Tripleurospermum inodorum, Veronica hederifolia agg., V. persica. V. polita. Viola arvensis

Dominantní druhy: Stellaria media agg. (převážně S. media s. str.), Veronica hederifolia agg.

Formální definice: skup. Veronica triphyllos NOT skup. Aphanes arvensis NOT skup. Arabidopsis thaliana NOT skup. Sonchus arvensis NOT skup. Spergula arvensis

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBA05 Veronicetum hederifolio-triphylli Slavnić 1951. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 93-95.