Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBB01
Mercurialietum annuae Kruseman et Vlieger ex Westhoff et al. 1946
Bazifilní teplomilná plevelová vegetace okopanin s laskavci

Mercurialietum annuae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Mercurialietum annuae zahrnuje jednoleté porosty polních plevelů a ruderálních druhů. Pokryvnost plevelových druhů je závislá na managementu a kolísá mezi 30 a 100 %. Výška vegetace dosahuje v závislosti na typu plodiny přibližně 80–100 cm. Porosty jsou vícevrstevné. Horní vrstvu tvoří Amaranthus powellii, A. retroflexus, Chenopodium album agg., C. hybridum, Datura stramonium a Solanum nigrum s. l. Nižšího vzrůstu dosahují Euphorbia helioscopia, Mercurialis annua. Senecio vulgaris, Sonchus oleraceus a Veronica persica. Častá je přítomnost bylinných lián Convolvulus arvensis, Fallopia convolvulus a Galium aparine. Na druhovém složení se často podílejí plevelné druhy s širší ekologickou amplitudou, např. Cirsium arvense, Echinochloa crus-galli, Elytrigia repens, Stellaria media, Taraxacum sect. Ruderalia a Tripleurospermum inodorum. Společenstvo je středně druhově bohaté; na plochách o velikosti 10–25 m² se vyskytuje obvykle 15–30 druhů cévnatých rostlin. Mechové patro se zpravidla nevytváří.

Mercurialietum annuae se u nás vyskytuje v teplých a suchých nížinách. Porosty se vytvářejí především v okopaninách, vinohradech, na zeleninových záhumencích a často také na nepodmítnutých strništích. Hojný je také výskyt na narušovaných ruderálních biotopech, jakými jsou skládky, staveniště, meze a úvozy. Společenstvo roste na těžkých, jílovitých až hlinitých půdách dobře zásobených živinami, především dusíkem. Půdní reakce je zásaditá až neutrální.

Orig. (Westhoff et al. 1946): Mercurialietum annuae Kr. et Vl. 1939

Syn.: Mercurialietum annuae Kruseman et Vlieger 1939 prov. (§ 3b), Amarantho-Fumarietum J. Tüxen 1955, Setario viridis-Fumarietum J. Tüxen 1955, Setario-Veronicetum politae Oberdorfer 1957, Stellario mediae-Mercurialietum annuae Ubrizsy 1967, Thlaspio-Veronicetum politae Görs 1966, Amarantho retroflexi-Diplotaxietum muralis amaranthetosum Holzner 1973, Amarantho-Chenopodietum albi Schubert 1989

Diagnostické druhy: Amaranthus powellii, A. retroflexus, Chenopodium album agg., C. hybridum. Echinochloa crus-galli. Galinsoga parviflora. Mercurialis annua, Solanum nigrum s. l.

Konstantní druhy: Amaranthus powellii, A. retroflexus, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album agg., C. hybridum. Cirsium arvense. Convolvulus arvensis. Echinochloa crus-galli. Elytrigia repens. Polygonum aviculare agg. (převážně P. aviculare s. str.), Solanum nigrum s. l., Stellaria media agg. (převážně S. media s. str.), Taraxacum sect. Ruderalia. Tripleurospermum inodorum

Dominantní druhy: Amaranthus retroflexus. Chenopodium album agg., Galinsoga parviflora

Formální definice: skup. Amaranthus retroflexus NOT skup. Consolida regalis NOT Atriplex tatarica pokr. > 25 % NOT Chenopodium album agg. pokr. > 50 % NOT Iva xanthiifolia pokr. > 15 %

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBB01 Mercurialietum annuae Kruseman et Vlieger ex Westhoff et al. 1946. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 103-105.