Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBB02
Veronico-Lamietum hybridi Kruseman et Vlieger 1939
Mírně teplomilná plevelová vegetace okopanin s mléči

Veronico-Lamietum hybridi

Foto na botanickafotogalerie.cz

V závislosti na míře disturbancí a časovém období tvoří tato asociace jednovrstevné až dvouvrstevné porosty jednoletých plevelů. Na jaře nebo v časném létě a krátce po obdělání půdy se na okopaninových políčkách vyskytují jednovrstevné porosty tvořené převážně nespecializovanými a široce rozšířenými druhy plevelů, jako je Fumaria officinalis. Lamium purpureum, Myosotis arvensis. Stellaria media, Veronica persica a Viola arvensis. V okopaninách, zejména bramborách, často dominují pěťoury (Galinsoga parviflora a G. quadriradiata). Tyto porosty bývají druhově chudé. Od července do září, případně až do října, vytvářejí horní vrstvu porostů druhy Atriplex patula, Chenopodium album agg., Lactuca serriola, Sonchus spp., Vicia tetrasperma aj. Často jsou přítomny i vlhkomilné druhy, např. Gnaphalium uliginosum, Mentha arvensis a Persicaria hydropiper. Na plochách o velikosti 10–20 m² se zpravidla vyskytuje 20–30 druhů cévnatých rostlin, přičemž jarní porosty bývají druhově chudší než porosty pozdně letní. Mechové patro zpravidla chybí.

Veronico-Lamietum se vyskytuje v okopaninách, zeleninových zahrádkách, kukuřici, řepce, ale také v často herbicidovaných obilných polích, případně obilných polích ve vyšších polohách. Bylo zaznamenáno od planárního po montánní stupeň (nejvýše v 790 m n. m.), optimum má však v kolinním stupni. Velmi často se vyskytuje na rovinách. Půdy jsou hlinité až jílovité, bohaté živinami, méně často hlinitopísčité nebo oglejené. V nižších polohách je výskyt společenstva podmíněn intenzivním hospodařením.

Orig. (Kruseman & Vlieger 1939): Veroniceto-Lamietum hybridi, Veronica agrestis, V. hederifolia, V. opaca, V. polita, V. tournefortii = V. persica)

Syn.: Soncho-Veronicetum agrestis Br.-Bl. 1948, Lamio-Veronicetum politae Kornaś 1950, Soncho-Veronicetum agrestis Br.-Bl. 1970, Euphorbio helioscopiae-Veronicetum persicae Passarge in Passarge et Jurko 1975, Euphorbio-Galinsogetum ciliatae Passarge 1981, Galeopsio-Galinsogetum Poldini et al. 1998

Diagnostické druhy: Anagallis arvensis. Euphorbia helioscopia. Lamium purpureum. Sonchus arvensis. Sonchus asper. Veronica persica

Konstantní druhy: Anagallis arvensis. Capsella bursa-pastoris. Chenopodium album agg., Cirsium arvense. Convolvulus arvensis. Elytrigia repens, Euphorbia helioscopia, Fallopia convolvulus. Galium aparine. Lamium purpureum. Polygonum aviculare agg. (převážně P. aviculare s. str.), Sonchus arvensis. S. asper. Stellaria media agg. (převážně S. media s. str.), Taraxacum sect. Ruderalia. Thlaspi arvense. Tripleurospermum inodorum. Veronica persica. Viola arvensis

Dominantní druhy: –

Formální definice: skup. Sonchus arvensis NOT skup. Amaranthus retroflexus NOT skup. Aphanes arvensis NOT skup. Chenopodium polyspermum NOT skup. Consolida regalis NOT skup. Spergula arvensis NOT skup. Veronica triphyllos

Zdroj: Otýpková Z. (2009): XBB02 Veronico-Lamietum hybridi Kruseman et Vlieger 1939. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 105-108.