Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBD01
Sclerantho annui-Arnoseridetum minimae Tüxen 1937
Plevelová vegetace obilnin na chudých písčitých půdách

Sclerantho annui-Arnoseridetum minimae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Společenstvo tvoří nízké rozvolněné jednovrstevné až dvouvrstevné porosty. V dolní vrstvě, která dosahuje výšky asi 10 cm, jsou zastoupeny diagnostické a zároveň na živiny nenáročné druhy Aphanes arvensis, A. australis, Arnoseris minima, Scleranthus annuus a Teesdalia nudicaulis a jiné efemérní druhy, např. Arabidopsis thaliana, Erophila verna, Veronica hederifolia agg., V. triphyllos a V. verna. Horní vrstvu tvoří druhy rostoucí především na kyselých půdách, jako je Anthemis arvensis, Apera spica-venti, Centaurea cyanus, Raphanus raphanistrum a Vicia angustifolia. Výrazně může dominovat Scleranthus annuus nebo Spergula arvensis, ale jako subdominanty se uplatňují také Anthemis arvensis. Arnoseris minima, Rumex acetosella a Teesdalia nudicaulis. Výskyt různých subdominant závisí na půdních vlastnostech, semenné bance a ročním období. Na plochách o velikosti 20–100 m² bylo nejčastěji zaznamenáno 15–30 druhů cévnatých rostlin. Mechové patro nebývá zpravidla vyvinuto.

Společenstvo se vyvíjí především na okrajích obilných polí a na jednoletých až dvouletých úhorech. V České republice bylo na Třeboňsku pozorováno nejčastěji v ječmeni a žitě (Prach 1999); rovněž v zahraniční literatuře se uvádí častěji z žita (Warcholińska 1974, Oberdorfer in Oberdorfer 1993b: 15–47). Diagnostické druhy společenstva jsou konkurenčně málo zdatné, a proto rostou spíše v rozvolněných a mezernatých porostech obilí. Společenstvo se vyskytuje na lehkých písčitých, kyselých a často zamokřených půdách. V České republice bylo zaznamenáno na rovinách především v kolinním stupni, v nadmořských výškách kolem 400 m. Na poslední lokalitě na Třeboňsku bylo společenstvo ještě koncem devadesátých let 20. století pozorováno na dvou políčkách (Prach 1999). V roce 2006 a 2007 se vyskytovalo jen fragmentárně na jediném poli, a to v zahloubené rýze na rozhraní sukcesně pokročilejšího a mladšího úhoru, starého přibližně 2–3 roky.

Orig. (Tüxen 1937): Scleranthus annuus-Arnoseris minima-Ass. Tx. 1937

Syn.: Scleranthetum annui Malcuit 1929 (§ 2b, nomen nudum), Teesdalio nudicaulis-Arnoseridetum minimae Tüxen 1937 (fantom), Teesdalio nudicaulis-Arnoseridetum minimae (Malcuit 1929) Tüxen 1950, Setario viridis-Arnoseridetum minimae Passarge 1957

Diagnostické druhy: Anthemis arvensis. Aphanes arvensis. A. australis. Arabidopsis thaliana, Arnoseris minima, Erodium cicutarium. Erophila verna. Fallopia convolvulus, Hypochaeris glabra, Myosotis discolor. M. stricta. Papaver argemone. P. dubium agg., Raphanus raphanistrum. Rumex acetosella, Scleranthus annuus, Spergula arvensis, Spergularia rubra, Teesdalia nudicaulis, Veronica arvensis. V. hederifolia agg., V. triphyllos, V. verna, Vicia angustifolia. Viola arvensis. V. tricolor (V. tricolor subsp. tricolor)

Konstantní druhy: Anthemis arvensis. Arabidopsis thaliana. Arnoseris minima. Capsella bursa-pastoris. Chenopodium album agg., Erodium cicutarium, Fallopia convolvulus, Myosotis stricta. Raphanus raphanistrum, Rumex acetosella, Scleranthus annuus, Spergula arvensis, Teesdalia nudicaulis, Veronica arvensis. V. hederifolia agg., V. verna. Vicia angustifolia. Viola arvensis

Dominantní druhy: Erodium cicutarium. Scleranthus annuus

Formální definice: skup. Arnoseris minima

Zdroj: Otýpková Z. (2009): XBD01 Sclerantho annui-Arnoseridetum minimae Tüxen 1937. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 120-122.