Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz XBE
Oxalidion fontanae Passarge 1978
Plevelová vegetace obilnin a okopanin v chladnějších oblastech

Nomen mutatum propositum

Orig. (Passarge 1978): Oxalidion europaeae (Görs 67) all. nov. (Oxalis europaea = O. fontana)

Syn.: Spergulo-Oxalidion Görs in Oberdorfer et al. 1967 (§ 2b, nomen nudum), Polygono-Chenopodion polyspermi sensu auct. non Koch 1926 (pseudonym)

Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Echinochloo cruris-galli-Chenopodietum polyspermi

Zdroj: Otýpková Z. (2009): XBE Oxalidion fontanae Passarge 1978. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 122-123.