Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBE01
Echinochloo cruris-galli-Chenopodietum polyspermi Tüxen 1937
Plevelová vegetace obilnin a okopanin na neutrálních půdách

Echinochloo cruris-galli-Chenopodietum polyspermi

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace je tvořena jednovrstevnými nebo dvouvrstevnými porosty jednoletých plevelů, které rostou v okopaninách i obilninách, neboť rozdíly mezi plodinami v druhovém složení plevelů nejsou ve větších nadmořských výškách výrazné (Lososová et al. 2004). V nižší vrstvě velmi často dominuje Galinsoga quadriradiata, někdy i G. parviflora, a dále jsou běžně zastoupeny i jiné druhy okopanin (např. Chenopodium album agg., C. polyspermum. Erysimum cheiranthoides a Euphorbia helioscopia) a druhy s širokou ekologickou amplitudou, zvláště Lamium purpureum, Sonchus arvensis a Stellaria media. Ve větších nadmořských výškách a na kyselejších podkladech přistupují vlhkomilné a acidofilní druhy, např. Galeopsis tetrahit s. l., Gnaphalium uliginosum, Persicaria hydropiper, Raphanus raphanistrum, Spergula arvensis a Stachys palustris. Pokud se Echinochloo-Chenopodietum vyskytuje jinde než na obdělávaných polích, přistupují k plevelovým druhům také ruderální druhy, např. Artemisia vulgaris. Lolium perenne . Sisymbrium officinale. Na plochách o velikosti 10–100 m² se vyskytuje zpravidla 20–35 druhů cévnatých rostlin. Mechové patro bývá někdy vyvinuto, ale vždy s malou pokryvností; nejčastějšími druhy jsou Ceratodon purpureus . Eurhynchium hians.

Echinochloo-Chenopodietum se vyskytuje v obilninách i okopaninách, ale také na ruderálních stanovištích ve městech a v okolí velkých podniků. Je vázáno zejména na oblasti s chladnějším a humidnějším klimatem. Bylo zaznamenáno i v menších nadmořských výškách, kde je jeho výskyt vázán na vlhčí půdy říčních náplavů (Kropáč 2006). Toto společenstvo může také vznikat na obnažených dnech (Blažková 2004) nebo na velmi vlhkých polích, kde se společně s plevelovými druhy vyskytují i druhy z tříd Isoëto-Nano-Juncetea nebo Bidentetea tripartitae. Preferuje spíše těžší hlinité až jílovité půdy, často podmáčené a s menší dostupností dusíku (Hofmeister et al. in Preising et al. 1995: 17–49). Nejčastějším půdním typem je kambizem (často oglejená) nebo pseudoglej.

Nomen mutatum propositum

Orig. (Tüxen 1937): Panico-Chenopodietum polyspermi (Br.-Bl. 1921) Tx. 1937 (Panicum crus galli = Echinochloa crus-galli)

Syn.: Echinochloo cruris-galli-Setarietum viridis Kruseman et Vlieger in Sissingh et al. 1940, Oxalido-Chenopodietum polyspermi Sissingh in Westhoff et al. 1946, Oxalido-Chenopodietum polyspermi medioeuropaeum Tüxen 1950, Rorippo sylvestris-Chenopodietum polyspermi Köhler 1962

Diagnostické druhy: Chenopodium album agg., C. polyspermum, Erysimum cheiranthoides, Galinsoga quadriradiata, Lamium purpureum. Oxalis fontana. Sonchus asper. Stellaria media agg. (převážně S. media s. str.)

Konstantní druhy: Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album agg., C. polyspermum. Cirsium arvense. Elytrigia repens. Erysimum cheiranthoides. Fallopia convolvulus. Galinsoga quadriradiata. Galium aparine. Lamium purpureum. Myosotis arvensis. Persicaria lapathifolia. Stellaria media agg. (převážně S. media s. str.), Taraxacum sect. Ruderalia. Trifolium repens. Tripleurospermum inodorum. Veronica persica. Viola arvensis

Dominantní druhy: Galinsoga quadriradiata. Stellaria media agg. (převážně S. media s. str.)

Formální definice: skup. Chenopodium polyspermum NOT skup. Amaranthus retroflexus NOT skup. Aphanes arvensis NOT skup. Chenopodium glaucum NOT skup. Cyperus fuscus NOT skup. Spergula arvensis NOT Chenopodium album agg. pokr. > 50 % NOT Echinocystis lobata pokr. > 25 %

Zdroj: Otýpková Z. (2009): XBE01 Echinochloo cruris-galli-Chenopodietum polyspermi Tüxen 1937. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 123-126.