Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBG01
Chenopodietum stricti (Oberdorfer 1957) Passarge 1964
Ruderální vegetace s merlíkem bílým

Chenopodietum stricti

Foto na botanickafotogalerie.cz

Porosty jsou obvykle dvouvrstevné. Horní vrstvu tvoří jednoleté byliny vysokého vzrůstu (50–100 cm), zatímco v dolní vrstvě jsou zastoupeny nižší druhy, jejichž vývoj je brzděn zastíněním vysokými merlíky, lebedami a laskavci (Hejný et al. 1979). Společenstvo je charakterizováno převahou druhů z okruhu merlíku bílého (Chenopodium album agg.), zejména C. album s. str., C. opulifolium, C. pedunculare, C. strictum a C. suecicum. Častý je výskyt dalších druhů merlíků (zejména C. hybridum a C. polyspermum), laskavců Amaranthus powellii . A. retroflexus a lebedy rozkladité (Atriplex patula). Dále se vyskytují rostliny čerstvě zraňovaných a obnažovaných půd (např. Capsella bursa-pastoris, Galinsoga parviflora, Sonchus asper, S. oleraceus a Tripleurospermum inodorum) a také některé vytrvalé ruderální druhy. Na plochách o velikosti 4–25 m² se zpravidla vyskytuje 10–15 druhů cévnatých rostlin. Mechorosty zpravidla chybějí.

Společenstvo osídluje svěží, během léta vysychající minerální půdy, převážně hlinité až skeletovité, nepříliš těžké, obohacené dusíkem, nakypřené a jen pozvolna slehávající. Půdní reakce je mírně zásaditá; hodnota pH půdy zjištěná na lokalitách v Brně se pohybovala v rozmezí 7,4–7,7 a obsah celkového dusíku kolísal mezi 0,1 a 0,3 % (Grüll 1981). Stanoviště jsou nezastíněná a teplá (Grüll & Květ 1978). Nejčastěji jde o zbořeniště, skládky, navážky a skrývky zeminy. Chenopodietum stricti bývá také rozšířeno na periferiích železničních stanic a podél komunikací.

Orig. (Passarge 1964): Chenopodietum strictae Oberd. 57 (Syn. Chenopodietum ruderale Oberd. 57)

Syn.: Chenopodietum ruderale Oberdorfer 1957 (§ 34a), Chenopodietum stricti (Oberdorfer 1957) Gutte 1966, Chenopodietum albo-viridis Hejný in Hejný et al. 1979

Diagnostické druhy: Chenopodium album agg.

Konstantní druhy: Artemisia vulgaris. Atriplex patula, Chenopodium album agg., Elytrigia repens. Tripleurospermum inodorum

Dominantní druhy: Chenopodium album agg.

Formální definice: Chenopodium album agg. pokr. > 25 % NOT skup. Stellaria media NOT Chenopodium ficifolium pokr. > 25 %

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBG01 Chenopodietum stricti (Oberdorfer 1957) Passarge 1964. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 131-133.