Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBG02
Chenopodietum urbici Kopecký 1981
Ruderální vegetace s merlíkem městským

Chenopodietum urbici

Foto na botanickafotogalerie.cz

Dominantním druhem společenstva je merlík městský (Chenopodium urbicum). Kromě něj se vyskytují další ruderální druhy, např. Atriplex patula, Chenopodium album agg., Descurainia sophia a Sisymbrium officinale. Dále se často uplatňují silně nitrofilní byliny Atriplex prostrata subsp. latifolia, Chenopodium glaucum, Malva neglecta a Urtica dioica. Spolu s nimi rostou obecně rozšířené druhy, např. Capsella bursa-pastoris, Taraxacum sect. Ruderalia a Tripleurospermum inodorum. Častý je výskyt nízkých bylin typických pro sešlapávaná místa, např. Plantago major a Polygonum arenastrum. Porosty bývají velmi husté a jejich pokryvnost často dosahuje 100 %. Vyskytuje se v nich zpravidla 15–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 4–25 m². Mechové patro nebylo na žádné lokalitě zaznamenáno.

Chenopodietum urbici osídluje obnažené, slabě humózní, svěží až mokré (periodicky zaplavované), více méně ulehlé půdy bohaté amoniakálním dusíkem a vápníkem, zpravidla se zbytky malty, omítky a starého zdiva. Takovými stanovišti jsou místa po demolicích starých chlévů, vesnických chalup a starých hnojišť, často ovlivněná vytékající močůvkou. Vzácněji se tato asociace vyskytuje na vlhkých skládkách mouru a popílku nebo kolem dočasných skládek umělých hnojiv (Kopecký & Hejný 1992). Stanoviště jsou výslunná a teplá (Kopecký 1981).

Orig. (Kopecký 1981): Ass. Chenopodietum urbici (Becker 1942) Kopecký

Diagnostické druhy: Atriplex patula. A. prostrata subsp. latifolia. A. sagittata. Chenopodium album agg., C. glaucum, C. urbicum, Descurainia sophia. Malva neglecta. Mercurialis annua. Sisymbrium loeselii. S. officinale. Solanum nigrum s. l.

Konstantní druhy: Artemisia vulgaris. Atriplex patula. A. sagittata. Ballota nigra. Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album agg., C. glaucum, C. urbicum, Descurainia sophia. Malva neglecta. Plantago major. Poa annua. Polygonum aviculare agg., Sisymbrium officinale. Solanum nigrum s. l., Taraxacum sect. Ruderalia. Tripleurospermum inodorum. Urtica dioica

Dominantní druhy: Chenopodium glaucum, C. rubrum, C. urbicum, Descurainia sophia, Lepidium ruderale. Polygonum aviculare agg.

Formální definice: Chenopodium urbicum pokr. > 5 %

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBG02 Chenopodietum urbici Kopecký 1981. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 133-135.