Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBG05
Cynodonto dactyli-Atriplicetum tataricae Morariu 1943
Ruderální vegetace s lebedou tatarskou

Cynodonto dactyli-Atriplicetum tataricae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Cynodonto-Atriplicetum tataricae tvoří jednovrstevné až dvouvrstevné porosty s dominancí hustě zapojených populací lebedy tatarské (Atriplex tatarica), které neumožňují růst většího množství jiných druhů. Vedle dominanty se mohou s malou pokryvností uplatňovat další jednoleté druhy, např. Chenopodium album agg., Conyza canadensis, Hordeum murinum, Lepidium ruderale, Sisymbrium loeselii a Tripleurospermum inodorum. Z vytrvalých rostlin se v porostech vyskytují např. Achillea collina. Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, Elytrigia repens nebo Taraxacum sect. Ruderalia. Především na okrajích porostů je častý výskyt druhů sešlapávaných stanovišť, jako jsou Lolium perenne, Plantago major a Polygonum arenastrum. Na rozdíl od jihoevropských zemí je v České republice v této asociaci výskyt troskutu prstnatého (Cynodon dactylon) velmi vzácný. Pokryvnost porostů se zpravidla pohybuje mezi 80 a 100 %. Vyskytuje se v nich zpravidla kolem 10 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 4–25 m². Mechové patro nebývá vyvinuto.

Asociace Cynodonto-Atriplicetum tataricae roste na hlinitých až písčitých půdách, často na spraši nebo skeletovitých substrátech. Nevyhýbá se ani ruderálním stanovištím podél zdí, na zbořeništích a vzácněji osídluje i takové substráty, jakými jsou škvára a mour. Půdy zejména v létě silně vysychají a po celý rok jsou relativně dosti teplé (Grüll & Květ 1978). Společenstvo velmi často roste na železničních nádražích, skládkách a v areálech průmyslových podniků (Grüll 1978, 1982, 1990). Protože Atriplex tatarica snáší vysokou koncentraci NaCl a dusičnanů v půdě, může se společenstvo s dominancí tohoto druhu úspěšně rozrůstat na silničních krajnicích.

Nomen inversum propositum

Orig. (Morariu 1943): As. de Atriplex tatarica-Cynodon dactylon

Syn.: Atriplicetum tataricae Ubrizsy 1949, Hordeo murini-Atriplicetum tataricae (Felföldy 1942) Tüxen 1950 p. p.

Diagnostické druhy: Atriplex tatarica

Konstantní druhy: Artemisia vulgaris, Atriplex tatarica, Chenopodium album agg., Polygonum aviculare agg., Tripleurospermum inodorum

Dominantní druhy: Atriplex tatarica

Formální definice: Atriplex tatarica pokr. > 25 %

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBG05 Cynodonto dactyli-Atriplicetum tataricae Morariu 1943. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 143-145.