Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBG06
Atriplicetum roseae Forstner in Mucina et al. 1993
Ruderální vegetace s lebedou růžovou

Atriplicetum roseae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Dominantním druhem, který určuje charakter porostů, je lebeda růžová (Atriplex rosea). Lebeda tvoří asi 80 cm vysoké porosty ze statných, hustě větvených jedinců. Spolu s nimi se mohou s nižšími pokryvnostmi vyskytovat také jiné jednoleté ruderální druhy, např. Amaranthus retroflexus, Chenopodium album agg., Conyza canadensis a Sinapis arvensis. V porostech doložených fytocenologickými snímky na plochách o velikosti 2–3 m² se vyskytovalo méně než 10 druhů cévnatých rostlin.

Společenstvo osídlovalo zejména mechanicky narušované minerální půdy při okrajích cest, na rumištích, okrajích výkopových zářezů nebo u pat rozpadávajících se venkovských zdí (A. Pyšek 1987, Kopecký & Hejný 1992, Mandák 2003b). Atriplex rosea upřednostňuje půdy bohaté vápníkem na osluněných, suchých a teplých místech. Společenstvo s dominancí tohoto druhu rostlo zejména na místech s výraznou plošnou erozí, nedostatkem živin nebo s narušováním půdy a vegetace hrabavou drůbeží nebo sešlapem, což omezovalo konkurenci jiných druhů (A. Pyšek 1986). Na čerstvých štěrkovitých substrátech na haldách se vyskytuje dosud.

Orig. (Mucina in Mucina et al. 1993: 110–168): Atriplicetum roseae Forstner in Mucina ass. nova

Diagnostické druhy: Atriplex rosea, Sisymbrium officinale

Konstantní druhy: Anthemis cotula. Arctium tomentosum. Artemisia vulgaris, Atriplex rosea, Malva neglecta. Matricaria discoidea, Plantago major, Poa annua, Polygonum aviculare agg. (převážně P. aviculare s. str.), Sisymbrium officinale

Dominantní druhy: Atriplex rosea, Polygonum aviculare agg. (převážně P. aviculare s. str.)

Formální definice: Atriplex rosea pokr. > 5 % NOT skup. Malva neglecta

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBG06 Atriplicetum roseae Forstner in Mucina et al. 1993. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 145-147.