Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBG07
Sisymbrietum loeselii Gutte 1972
Ruderální vegetace s hulevníkem Loeselovým

Sisymbrietum loeselii

Foto na botanickafotogalerie.cz

Strukturu porostů určuje dominantní hulevník Loeselův (Sisymbrium loeselii). Porosty jsou mnohovrstevné, uplatňují se v nich především vzpřímené, jednoleté ruderální byliny, např. Chenopodium album agg., Conyza canadensis, Lactuca serriola, Sonchus oleraceus a Tripleurospermum inodorum. Vedle hulevníku Loeselova se s nižšími pokryvnostmi běžně vyskytují druhy Sisymbrium altissimum. S. officinale a Erysimum cheiranthoides. Častá je přítomnost vytrvalých druhů Artemisia vulgaris, Cardaria draba a Elytrigia repens. Porosty jsou zapojené, mají pokryvnost 80–100 % a mohou dosahovat výšky až 1 m. Vyskytuje se v nich zpravidla 10–15 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 4–25 m². Mechorosty se v této vegetaci nevyskytují.

Společenstvo roste na navážkách v okolí stavenišť a povrchových dolů, na městských skládkách a kolejištích (A. Pyšek 1977b, 1981, Kopecký & Hejný 1992). Půdy jsou lehké, provzdušněné, písčité až hlinité, často bohaté živinami. Půdní pH měřené v Praze-Holešovicích se pohybovalo mezi 7,2 a 7,5 (Hadač et al. 1983). Ve srovnání se stanovišti společenstva Descurainietum sophiae, které je svým druhovým složením tomuto společenstvu nejbližší, je Sisymbrietum loeselii mírně teplomilnější.

Orig. (Gutte 1972): Sisymbietum loeselii Gutte 69, syn. Descurainietum (Sisymbrietum) sophiae Kreh 1935

Syn: Descurainietum sophiae Kreh 1935 (fantom), Sisymbrietum sophiae Kreh 1935 (fantom), Lactuco serriolae-Sisymbrietum loeselii Hadač et Rambousková in Hadač et al. 1983, Elymo repentis-Sisymbrietum loeselii Mucina in Mucina et al. 1993

Diagnostické druhy: Atriplex sagittata. Cardaria draba. Carduus acanthoides. Conyza canadensis. Hordeum murinum. Lactuca serriola. Sisymbrium altissimum, S. loeselii

Konstantní druhy: Artemisia vulgaris. Carduus acanthoides. Chenopodium album agg., Cirsium arvense. Conyza canadensis. Elytrigia repens. Lactuca serriola, Sisymbrium loeselii, Tripleurospermum inodorum

Dominantní druhy: Elytrigia repens. Galium aparine, Sisymbrium loeselii, Tripleurospermum inodorum

Formální definice: Sisymbrium loeselii pokr. > 25 % NOT Sisymbrium altissimum pokr. > 25 %

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBG07 Sisymbrietum loeselii Gutte 1972. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 147-149.