Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBG09
Sisymbrietum altissimi Bornkamm 1974
Ruderální vegetace s hulevníkem vysokým

Sisymbrietum altissimi

Foto na botanickafotogalerie.cz

Společenstvo je tvořeno řídkými, poměrně vysokými porosty s dominantním hulevníkem vysokým (Sisymbrium altissimum). Převažují v něm ozimé terofyty, např. Bromus tectorum, Conyza canadensis a Thlaspi arvense. Pravidelně se vyskytují vysoké terofytní byliny, jako je Atriplex oblongifolia, A. sagittata, Chenopodium album agg. a Lactuca serriola. Podél cest se prosazují některé druhy sešlapávaných stanovišť, např. Poa annua, P. compressa a Polygonum arenastrum. Vyskytují se také teplomilné byliny, jako je Atriplex oblongifolia, Crepis foetida subsp. rhoeadifolia, Descurainia sophia a Reseda lutea. Nápadná je přítomnost vytrvalých druhů pokročilejších sukcesních stadií, např. Artemisia vulgaris, Echium vulgare a Melilotus officinalis. Porosty dorůstají výšky 80–120 cm. Vyskytuje se v nich zpravidla 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 4–25 m². Mechorosty se zpravidla nevyskytují.

Společenstvo se vyskytuje na výslunných stanovištích se silně vysychavým substrátem, zpravidla písčitým a chudým živinami. Nejčastěji jde o lemy vozovek, čerstvé navážky, výsypky, haldy hlušiny, skládky, ruderalizované plochy v pískovnách a okolí skladišť nebo nádražních budov (Grüll 1982, Kopecký et al. 1986, Kopecký & Hejný 1992, Sobotková 1995b).

Orig. (Bornkamm 1974): Sisymbrietum altissimi

Syn.: Sisymbrio-Lactucetum serriolae Lohmeyer in Tüxen 1955 (§ 2b, nomen nudum), Lactuco-Sisymbrietum altissimi Bornkamm 1974

Diagnostické druhy: Bromus commutatus. B. tectorum. Conyza canadensis. Crepis foetida subsp. rhoeadifolia. Senecio viscosus, Sisymbrium altissimum, S. loeselii. Tripleurospermum inodorum

Konstantní druhy: Arrhenatherum elatius. Artemisia vulgaris. Chenopodium album agg., Cirsium arvense. Convolvulus arvensis. Conyza canadensis. Echium vulgare, Sisymbrium altissimum, Tripleurospermum inodorum

Dominantní druhy: Sisymbrium altissimum, Tripleurospermum inodorum

Formální definice: Sisymbrium altissimum pokr. > 25 %

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBG09 Sisymbrietum altissimi Bornkamm 1974. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 151-153.