Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBG10
Chamaeplietum officinalis Hadač 1978
Ruderální vegetace s hulevníkem lékařským

Chamaeplietum officinalis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Dominantním druhem společenstva je hulevník lékařský (Sisymbrium officinale), který může na vhodných stanovištích dorůstat výšky až 1 m. Kromě něj se v horní vrstvě porostů uplatňují Amaranthus retroflexus. Artemisia vulgaris a Chenopodium album agg. Ve spodní vrstvě se mohou vyskytovat nízké a poléhavé druhy typické pro sešlapávaná stanoviště, např. Lolium perenne a Plantago major. Porosty s dominantním Sisymbrium officinale mohou být řídké, ale i dosti husté, s pokryvností až 100 %. Vyskytuje se v nich zpravidla 15–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 4–25 m². Mechorosty se obvykle nevyskytují.

Chamaeplietum officinalis se vyskytuje na mírně osluněných stanovištích. Nejčastěji jde o malé plochy na vesnických dvorech, v prolukách ve městech, při osluněných patách zdí nebo podél komunikací v obcích. Hulevník lékařský dosti dobře snáší občasný sešlap či hrabání drůbeže. Mnohem vzácnější je na jednorázově vzniklých velkoplošných skládkách a navážkách. Půdy jsou dobře zásobené vodou a živinami, hlinité a ulehlé. Časté jsou přechody ke kontaktní sešlapávané vegetaci. Společenstvo roste v nadmořských výškách do 600 m. Ve srovnání s ostatními asociacemi svazu se Chamaeplietum officinalis vyskytuje i v chladnějších oblastech.

Orig. (Hadač 1978b): Chamaeplietum officinalis Hadač, assoc. nova (Chamaeplium officinale = Sisymbrium officinale)

Diagnostické druhy: Atriplex patula. Capsella bursa-pastoris. Chenopodium album agg., Matricaria discoidea, Sisymbrium officinale

Konstantní druhy: Artemisia vulgaris. Atriplex patula, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album agg., Lolium perenne. Matricaria discoidea. Plantago major. Poa annua. Polygonum aviculare agg. (převážně P. aviculare s. str.), Sisymbrium officinale, Taraxacum sect. Ruderalia. Tripleurospermum inodorum

Dominantní druhy: Capsella bursa-pastoris, Sisymbrium officinale, Symphytum officinale. Tripleurospermum inodorum

Formální definice: Sisymbrium officinale pokr. > 25 %

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBG10 Chamaeplietum officinalis Hadač 1978. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 153-155.