Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBG13
Kochietum densiflorae Gutte et Klotz 1985
Ruderální vegetace s bytelem metlatým

Kochietum densiflorae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Fyziognomii společenstva udává dominantní neofyt bytel metlatý (Kochia scoparia), jehož oba poddruhy K. scoparia subsp. scoparia a K. scoparia subsp. densiflora rostou na podobných stanovištích. Vedle bytelů se uplatňují vysoké jednoleté ruderální druhy, především lebedy Atriplex oblongifolia, A. patula a A. tatarica, a dále Artemisia vulgaris, Chenopodium album agg. a Rumex thyrsiflorus, které tvoří horní vrstvu porostů. Tato vrstva může dosahovat výšky 1–1,5 m. Spodní vrstva je druhově chudá a obsahuje obecně rozšířené druhy, např. Fallopia convolvulus, Poa pratensis s. l. a Taraxacum sect. Ruderalia. Na lokalitách se mohou, zpravidla pouze dočasně, objevovat některé další neofytní druhy, např. Ambrosia artemisiifolia, Cucurbita pepo, Helianthus annuus a Salsola kali subsp. rosacea. Na plochách o velikosti 4–25 m² bylo nejčastěji zaznamenáno 10–20 druhů cévnatých rostlin. Výskyt mechorostů nebyl na žádné lokalitě doložen.

Společenstvo zpravidla roste na navážkách štěrku a písku na okrajích silnic a na železničních tratích a jejich náspech. Bylo nalezeno také na hutním odvalu (Sobotková 1993b). Stanoviště jsou silně osluněná a suchá. Společenstvo se šíří především podél železničních tratí v nejteplejších oblastech České republiky. Půdy jsou zpravidla antropogenního původu, chudé živinami. Mohou být zasolené nebo znečištěné průmyslovými oleji, škvárou a uhelným prachem.

Orig. (Gutte & Klotz 1985): Kochietum densiflorae ass. nov. (Kochia densiflora = K. scoparia subsp. densiflora)

Syn.: Amarantho-Kochietum.densiflorae (Brandes 1991) Passarge 1996

Diagnostické druhy: Amaranthus albus. A. retroflexus. Atriplex oblongifolia. A. sagittata. Chenopodium album agg., Crepis capillaris, Diplotaxis tenuifolia. Erysimum durum s. l., Kochia scoparia, Sisymbrium altissimum

Konstantní druhy: Amaranthus retroflexus. Artemisia vulgaris. Chenopodium album agg., Kochia scoparia, Polygonum aviculare agg. (převážně P. aviculare s. str.), Sisymbrium altissimum. Tripleurospermum inodorum

Dominantní druhy: Kochia scoparia

Formální definice: Kochia scoparia pokr. > 25 %

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBG13 Kochietum densiflorae Gutte et Klotz 1985. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 161-163.