Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBH01
Hordeetum murini Libbert 1932
Ruderální trávníky s ječmenem myším

Hordeetum murini

Foto na botanickafotogalerie.cz

Hordeetum murini je jednovrstevné společenstvo s převahou nevysokých, vzpřímených terofytních trav. Dominantním druhem, udávajícím ráz porostů, je ječmen myší (Hordeum murinum). S menší početností a pokryvností se uplatňují druhy Bromus.hordeaceus. B. sterilis, B. tectorum, Lepidium ruderale aj. Dále se mohou vyskytovat ruderální druhy typické pro svaz Atriplicion, např. Descurainia sophia. Sisymbrium loeselii a S. officinale. Vedle terofytních druhů se na druhovém složení podílejí některé hemikryptofyty, např. Artemisia vulgaris, Ballota nigra a Lolium perenne, a to zpravidla na lokalitách navazujících na některý typ vytrvalé ruderální vegetace. Porosty jsou nízké, obvykle asi 40 cm vysoké, husté a dosahující pokryvnosti 60–80 %. Vyskytuje se v nich nejčastěji 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 4–25 m². Mechové patro zpravidla chybí.

Hordeetum murini bylo dříve typické rostlinné společenstvo měst a velkých sídel (A. Pyšek 1978b, Wittig 2002), v současnosti se však již běžně objevuje i ve vesnických sídlech a podél polních cest. Vyskytuje se na okrajích cest a parkovišť, podél plotů, v ruderalizovaných trávnících, u pat zdí, stromů, sloupů elektrického vedení, pouličních lamp a různých informačních nebo reklamních tabulí, méně často v parcích. Vzácněji může růst i na korunách starých venkovských zdí pokrytých mělkou vrstvou půdy (Hejný et al. 1979). Stanoviště jsou suchá a výslunná. Častý je výskyt v prostorech železničních stanic, kde je podkladem písek, vzácně škvára (Brandes 1983). Půdní reakce je často mírně alkalická, např. díky spadu omítky (P. Pyšek & Rydlo 1984).

Orig. (Libbert 1932): Hordeum murinum-Assoziation

Syn.: Hordeetum murini Allorge 1922 (§ 2b, nomen nudum), Hordeetum murini Felföldy 1942, Hordeo murini-Atriplicetum tataricae (Felföldy 1942) Tüxen 1950 p. p., Hordeo murini-Brometum sterilis Lohmeyer ex von Rochow 1951 p. p.

Diagnostické druhy: Bromus sterilis, Hordeum murinum, Lepidium ruderale. Sisymbrium loeselii

Konstantní druhy: Artemisia vulgaris. Bromus sterilis. Capsella bursa-pastoris. Chenopodium album agg., Hordeum murinum, Lolium perenne. Polygonum aviculare agg. (převážně P. aviculare s. str.), Taraxacum sect. Ruderalia

Dominantní druhy: Bromus sterilis, Hordeum murinum

Formální definice: (Hordeum murinum pokr. > 50 % NOT Bromus sterilis pokr. > 25 %) OR (Hordeum murinum pokr. > 25 % AND skup. Bromus tectorum)

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBH01 Hordeetum murini Libbert 1932. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 164-166.