Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBH03
Linario-Brometum tectorum Knapp 1961
Ruderální trávníky se sveřepem střešním

Linario-Brometum tectorum

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o společenstvo středně vysokých jednoletých druhů s dominancí sveřepu střešního (Bromus tectorum). Spolu s ním se vyskytují drobné efemérní jednoletky, např. Capsella bursa-pastoris, Erophila verna a Lepidium ruderale. Tyto rostliny během pozdního jara zasychají a uvolňují prostor ruderálním druhům kvetoucím v létě, např. Atriplex patula, Conyza canadensis. Crepis capillaris. C. tectorum, Elytrigia repens . Lactuca serriola. Na starých zdech a zbořených domech, kde se může společenstvo také vyskytovat, se vedle druhu Bromus tectorum objevují sukulentní druhy (např. Hylotelephium maximum a Sedum sexangulare) a hojněji jsou zastoupeny mechy (Zaliberová 1982). Porosty sveřepu střešního jsou nízké (15–30 cm). Pokryvnost vegetace je závislá na typu stanoviště a může kolísat od 25 do 90 %, velmi často jsou však porosty hustě zapojené. Obsahují nejčastěji 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 4–25 m². Mechorosty často chybějí, místy se však s různou pokryvností vyskytují např. druhy rodu Bryum, Ceratodon purpureus nebo Pleurozium schreberi.

Linario-Brometum tectorum se vyskytuje na výhřevných, silně osluněných, vysychavých písčitých půdách, na různých navážkách nebo hromadách štěrku a škváry podél komunikací. Velmi často se vyskytuje na železničních nádražích a v kolejištích železničních tratí (Grüll 1978, 1990). Jinými typickými stanovišti jsou koruny rozpadajících se kamenných a cihlových zdí (Kopecký & Hejný 1992). Fytocenologické snímky pocházejí jak z větších měst, tak z obcí; společenstvo se také vyskytuje na hradních zříceninách.

Orig. (Knapp 1961): Linario-Brometum tectori .Linaria minor = Microrrhinum minus. L. vulgaris)

Syn.: Bromo-Erigerontetum canadensis (Knapp 1961) Gutte 1972

Diagnostické druhy: Bromus tectorum, Lappula squarrosa

Konstantní druhy: Bromus tectorum

Dominantní druhy: Arabidopsis thaliana, Bromus tectorum, Elytrigia repens. Medicago lupulina

Formální definice: Bromus tectorum pokr. > 25 % NOT Corynephorus canescens pokr. > 25 %

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBH03 Linario-Brometum tectorum Knapp 1961. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 168-170.