Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz XBI
Malvion neglectae (Gutte 1972) Hejný 1978
Ruderální vegetace poléhavých terofytů na živinami bohatých půdách

Orig. (Hejný 1978): Malvion neglectae

Syn.: Malvenion neglectae Gutte 1972 (podsvaz)

Diagnostické druhy: Anthemis cotula. Chenopodium murale. C. vulvaria, Malva neglecta, Mercurialis annua. Poa annua. Polygonum aviculare agg., Sisymbrium officinale, Urtica urens

Konstantní druhy: Capsella bursa-pastoris. Lolium perenne, Malva neglecta, Plantago major. Poa annua. Polygonum aviculare agg.

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBI Malvion neglectae (Gutte 1972) Hejný 1978. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 175-176.