Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBI01
Hyoscyamo nigri-Malvetum neglectae Aichinger 1933
Nízká ruderální vegetace se slézem přehlíženým

Hyoscyamo nigri-Malvetum neglectae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Hyoscyamo-Malvetum neglectae je jednovrstevné společenstvo tvořené nízkými terofyty. Stálým druhem je sléz přehlížený (Malva neglecta), často přistupuje např. Euphorbia peplus. Lepidium ruderale, Matricaria discoidea, Urtica urens . Verbena officinalis. Na mírně sešlapávaných stanovištích se vyskytují druhy svazu Coronopodo.Polygonion arenastri, jako je Lolium perenne, Plantago major, Polygonum arenastrum a Potentilla anserina. Na plochách o velikosti 4–25 m² se zpravidla vyskytuje 10–15 druhů cévnatých rostlin. Mechové patro se obvykle nevyvíjí.

Společenstvo se vyvíjí na mírně kypřených a prohřátých půdách bohatých živinami, především dusíkem, fosforem a draslíkem, které jsou většinou pravidelně rozhrabávány drůbeží (A. Pyšek 1978b, Kopecký 1986a, Mucina 1987b). Vyskytuje se na okrajích menších hnojišť, kompostech, kolem splaškových stružek u vesnických domků, u pat zdí v zahrádkách a na návsích nebo v okolí budov kravínů a vepřínů (Hejný et al. 1979). V ochuzených formách je v poslední době hojné v městských trávnících (Wittig 2001). Půdy jsou často obohaceny popelem nebo jsou humózní, písčité, s organickými odpady promísenými s minerální půdou. Společenstvo se vytváří jen na malých plochách, a to na slunných nebo polostinných místech. Oproti ostatním asociacím svazu, které rostou jen na silně osluněných, často jižně orientovaných stanovištích, je však Hyoscyamo-Malvetum neglectae nejvíce tolerantní k mírnému zástinu.

Orig. (Aichinger 1933): Hyoscyamus niger-Malva neglecta-Assoziation

Syn.: Malvetum neglectae Felföldy 1942, Daturo stramonii-Malvetum neglectae Lohmeyer in Tüxen 1950, Urtico urentis-Malvetum neglectae Lohmeyer in Tüxen 1950

Diagnostické druhy: Anthemis cotula, Malva neglecta, Mercurialis annua. Sisymbrium officinale, Urtica urens

Konstantní druhy: Capsella bursa-pastoris. Chenopodium album agg., Lolium perenne, Malva neglecta, Plantago major. Polygonum aviculare agg., Urtica urens

Dominantní druhy: Malva neglecta, Polygonum aviculare agg.

Formální definice: Malva neglecta pokr. > 15 % NOT skup. Arctium tomentosum NOT skup. Cirsium arvense

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBI01 Hyoscyamo nigri-Malvetum neglectae Aichinger 1933. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 176-178.