Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBI05
Matricario discoideae-Anthemidetum cotulae Dihoru ex Mucina 1987
Ruderální vegetace se rmenem smrdutým

Matricario discoideae-Anthemidetum cotulae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o vesnické ruderální společenstvo s dominancí výrazně aromatického rmenu smrdutého (Anthemis cotula), ve kterém dále rostou např. Matricaria discoidea, Persicaria amphibia, P. hydropiper a Potentilla anserina. Naopak méně časté jsou poléhavé slézy Malva neglecta a M. pusilla. Vegetace je zpravidla dvouvrstevná, mezernatá. Vyšší vrstva, která dosahuje výšky asi 25 cm, je tvořena dominantními druhy Matricaria discoidea a Anthemis cotula. V nižší vrstvě jsou zastoupeny nízké poléhavé druhy sešlapávaných půd, např. Plantago major, Poa annua. Polygonum arenastrum a Potentilla anserina. Na plochách o velikosti 10–15 m² bylo zaznamenáno 15–20 druhů cévnatých rostlin. Zastoupení mechového patra je nevýznamné.

Stanoviště této asociace jsou ve srovnání s ostatními společenstvy svazu Malvion neglectae více sešlapávaná a půdy jsou velmi ulehlé (Mucina 1987b), čerstvé až vlhké, neutrální, s velkým obsahem dusíku a fosforu organického původu, ať už jde o drůbeží trus nebo zahradní kompost. Povrch půdy je místy vysychavý, zraňovaný hrabáním slepic, ale místy bývají přítomny i mělké louže nebo odtokové stružky (Sádlo in Kolbek et al. 2001: 175–176). Typickými stanovišti jsou zastíněné sešlapávané drůbeží výběhy, vesnické dvorky a mírně frekventované nedlážděné postranní uličky (Jarolímek & Zaliberová 1995, Sádlo in Kolbek et al. 2001: 175–176).

Nomen mutatum propositum

Orig. (Mucina 1987b): Matricario-Anthemidetum cotulae Dihoru ex Mucina (Matricaria discoidea, Dihoru 1975 uvádí pod jménem Matricaria matricarioides a Mucina 1987b pod jménem Chamomilla suaveolens)

Syn.: Matricario-Anthemidetum cotulae Dihoru 1975 prov. (§ 3b), Urtico-Anthemidetum cotulae Wollert 1991

Diagnostické druhy: Anthemis cotula, Leonurus cardiaca s. l., Malva neglecta. Persicaria mitis. Poa annua. Potentilla anserina. Urtica urens

Konstantní druhy: Anthemis cotula, Malva neglecta. Matricaria discoidea. Persicaria hydropiper. Plantago lanceolata. P. major, Poa annua, Polygonum aviculare agg., Potentilla anserina. Urtica dioica

Dominantní druhy: Anthemis cotula, Persicaria amphibia, Potentilla anserina

Formální definice: Anthemis cotula pokr. > 15 % NOT skup. Onopordum acanthium NOT skup. Stellaria media NOT Malva neglecta pokr. > 5 % NOT Malva pusilla pokr. > 5 %

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBI05 Matricario discoideae-Anthemidetum cotulae Dihoru ex Mucina 1987. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 185-186.