Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBJ01
Chenopodietum botryos Sukopp 1971
Ruderální vegetace s merlíkem hroznovým

Chenopodietum botryos

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje jednoletou ruderální vegetaci písčitých půd. Porosty jsou spíše rozvolněné; jejich pokryvnost kolísá mezi 30 a 80 %. Vegetace je nevýrazně dvouvrstevná; průměrná výška porostů se pohybuje okolo 30 cm. Vzhled porostů určuje především merlík hroznový (Chenopodium botrys), méně často spolu s hledíčkem menším (Microrrhinum minus) nebo starčkem lepkavým (Senecio viscosus). Kvůli extrémním stanovištním podmínkám se v porostech s vyšší stálostí objevuje jen několik málo doprovodných jednoletých fakultativně psamofilních druhů, např. Bromus tectorum, Conyza canadensis a Eragrostis minor. V porostech se vyskytuje obvykle 5–15 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 4–25 m². Mechové patro se zpravidla nevyvíjí, vzácně se však vyskytuje Ceratodon purpureus (Sobotková 1995b).

Chenopodium botrys pochází z jižní Evropy a západní Asie, kde osídluje přirozená stanoviště štěrkových a písčitoštěrkových náplavů řek (Dostálek 1997). Ve střední Evropě se spolu s hledíčkem menším (Microrrhinum minus) vyskytuje na obnažených plochách propustných, rychle vysychavých, čerstvě nasypaných antropogenních substrátů, jako je škvára, štěrk nebo písek (Eliáš 1987). Doklady o výskytu společenstva existují z železničních stanic a náspů, pískoven (Grüll 1980a, 1990, Brandes 1983), skládek průmyslového odpadu (A. Pyšek & Šandová 1979), výsypek popela (Kopecký et al. 1986), odkališť, odvalů a hald (Sobotková 1994a, b, 1995a, b). Velmi často se toto společenstvo objevuje na navezených hromadách písku (Fajmon & Simonová 2008).

Orig. (Sukopp 1971): Chenopodietum botryos ass. nov.

Syn.: Chaenorhino-Chenopodietum botryos Sukopp 1971

Diagnostické druhy: Amaranthus albus, Chenopodium botrys, C. glaucum. Conyza canadensis. Eragrostis minor. Microrrhinum minus. Oenothera biennis s. l., Senecio viscosus. Setaria viridis, Sisymbrium altissimum

Konstantní druhy: Chenopodium botrys, Conyza canadensis. Polygonum aviculare agg. (převážně P. aviculare s. str.), Senecio viscosus. Sisymbrium altissimum; Ceratodon purpureus

Dominantní druhy: Chenopodium botrys, Senecio viscosus

Formální definice: Chenopodium botrys pokr. > 5 % NOT Salsola kali subsp. rosacea pokr. > 5 %

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBJ01 Chenopodietum botryos Sukopp 1971. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 188-190.