Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBJ02
Bromo tectorum-Corispermetum leptopteri Sissingh et Westhoff ex Sissingh 1950 corr. Dengler 2000
Ruderální vegetace se slanobýlem draselným

Bromo tectorum-Corispermetum leptopteri

Foto na botanickafotogalerie.cz

Bromo-Corispermetum je floristicky poměrně heterogenní společenstvo iniciálních sukcesních stadií. Dominantním druhem je stepní běžec slanobýl draselný růžičkovitý (Salsola kali subsp. rosacea), jehož rozložité pichlavé rostliny určují vzhled porostů, nebo velbloudník tenkokřídlý (Corispermum leptopterum). Vedle nich v porostech převládají jiné jednoleté druhy, např. Chenopodium album agg., C. botrys, Senecio viscosus a Sisymbrium altissimum. Významná je přítomnost některých neofytů, např. Conyza canadensis, Hordeum jubatum a Oenothera.biennis s. l. Porosty jsou mezernaté; vyskytuje se v nich obvykle 5–15 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 4–25 m². Mechové patro je zastoupeno nevýznamně nebo chybí.

Společenstvo roste na sypkých půdách. Porosty jsou značně tolerantní vůči silnému zasolení, vysychavému substrátu a nedostatku živin, především dusíku a fosforu v půdě. Mohou růst na sypkých substrátech s malým podílem organického odpadu, jako je písek, škvára a mour (Grüll 1990). Specifickým stanovištěm, které může Bromo-Corispermetum osídlovat, jsou čerstvé haldy s povrchově vysráženými solemi a tmavým výhřevným povrchem, někdy dokonce hořící (Sobotková 1993b, Višňák 1996b). V okolních středoevropských zemích se Bromo-Corispermetum vyskytuje také na štěrkopískových obnaženinách v nivách velkých řek, případně na ruderalizovaných písečných dunách (Philippi 1971, Korneck 1974, Passarge 1984b, 1988, Müller in Oberdorfer 1993b: 48–114, Jarolímek et al. 1997, Dengler & Wollert in Berg et al. 2004: 264–272).

Orig. (Sissingh 1950): Bromus tectorum-Corispermum hyssopifolium-associatie (Kruseman 1941) Sissingh et Westhoff 1946

Syn.: Bromo tectorum-Corispermetum hyssopifolii Sissingh et Westhoff in Westhoff et al. 1946 (§ 2b, nomen nudum), Corispermetum Berger-Landefeld et Sukopp 1965, Salsoletum ruthenicae Philippi 1971 prov., Salsolo ruthenicae-Corispermetum leptopteri (Sissingh 1950) Korneck 1974, Amarantho-Salsoletum ruthenicae Passarge 1988

Diagnostické druhy: Chenopodium botrys, C. glaucum. Conyza canadensis. Epilobium collinum. Oenothera biennis s. l., Salsola kali subsp. rosacea, Senecio viscosus, Sisymbrium altissimum, Verbascum phlomoides

Konstantní druhy: Calamagrostis epigejos. Chenopodium album agg., C. botrys, C. glaucum. Conyza canadensis, Salsola kali subsp. rosacea, Senecio viscosus, Sisymbrium altissimum

Dominantní druhy: Chenopodium botrys, Salsola kali subsp. rosacea, Senecio viscosus

Formální definice: Corispermum leptopterum pokr. > 5 % OR Salsola kali subsp. rosacea pokr. > 5 %

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBJ02 Bromo tectorum-Corispermetum leptopteri Sissingh et Westhoff ex Sissingh 1950 corr. Dengler 2000. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 190-192.