Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBK03
Eragrostio poaeoidis-Panicetum capillaris Mititelu et &350;tephan 1988
Ruderální trávníky s prosem vláskovitým

Eragrostio poaeoidis-Panicetum capillaris

Foto na botanickafotogalerie.cz

V porostech převládá jednoleté proso vláskovité (Panicum capillare), vedle něhož se uplatňují další severoamerické neofytní druhy, jako je Amaranthus retroflexus a Conyza canadensis. Rovněž jsou přítomny další druhy jednoletých trav, např. Bromus tectorum, Digitaria sanguinalis, Setaria verticillata a S. viridis. Na výslunných okrajích železničních tratí pronikají do porostů teplomilné druhy, jako je Atriplex.tatarica, Berteroa incana, Diplotaxis tenuifolia a Rumex patientia. Porosty jsou spíše rozvolněné, jen vzácně dosahují pokryvnosti 80–90 %. Na plochách o velikosti 10 m² se vyskytuje zpravidla 15–20 druhů cévnatých rostlin. Z mechorostů byl vzácně zaznamenán výskyt druhu Bryum argenteum.

V sousedních středoevropských zemích se společenstvo vyskytuje na nádražích, železničních a tramvajových tratích, překladištích, vlečkách, případně na okrajích kukuřičných polí (Mucina in Mucina 1993: 110–168). Půdy jsou vysychavé, antropogenní, s velkým podílem písku a skeletu a širokým rozpětím pH (Jarolímek et al. 1997). V České republice bylo Eragrostio-Panicetum nalezeno na škváropísčitých půdách s příměsí hnědouhelné drti na železniční trati v Brně (Grüll 1997). Vedle uvedeného stanoviště se porosty Panicum capillare nově šíří na silničních krajnicích.

Orig. (Mititelu & &350;tephan 1988): Eragrostio (poaeoidis)-Panicetum capillaris nov. ass.

Syn.: Panicetum capillaris Eliáš 1979 prov. (§ 3b), Panicetum capillaris Mititelu et Roman 1988 (fantom)

Diagnostické druhy: Amaranthus retroflexus, Atriplex tatarica, Berteroa incana, Bromus tectorum, Carduus acanthoides, Conyza canadensis, Digitaria sanguinalis, Diplotaxis tenuifolia, Lepidium ruderale, Lolium perenne. Medicago lupulina, Panicum capillare, Persicaria mitis. Rumex patientia, Setaria verticillata, S. viridis, Sinapis arvensis; Bryum argenteum

Konstantní druhy: Amaranthus retroflexus, Arrhenatherum elatius. Atriplex tatarica. Berteroa incana. Bromus tectorum. Chenopodium album agg., Convolvulus arvensis, Conyza canadensis, Digitaria sanguinalis. Diplotaxis tenuifolia. Elytrigia repens. Lepidium ruderale. Lolium perenne. Medicago lupulina, Panicum capillare, Plantago major. Poa pratensis s. l., Polygonum aviculare agg. (převážně P. aviculare s. str.), Setaria verticillata, S. viridis, Sinapis arvensis. Taraxacum sect. Ruderalia; Bryum argenteum

Dominantní druhy: Panicum capillare

Formální definice: Panicum capillare pokr. > 5 %

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBK03 Eragrostio poaeoidis-Panicetum capillaris Mititelu et &350;tephan 1988. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 200-202.