Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XBK04
Cynodontetum dactyli Gams 1927
Ruderální trávníky s troskutem prstnatým

Cynodontetum dactyli

Foto na botanickafotogalerie.cz

Toto druhově chudé společenstvo je charakterizováno dominancí vytrvalé trávy troskutu prstnatého (Cynodon dactylon) a výskytem jednoletých ruderálních druhů, např. Amaranthus retroflexus, Bromus sterilis, B. tectorum, Conyza canadensis a Setaria viridis. Dále jsou zastoupeny druhy sešlapávaných půd, zejména Plantago major, Polygonum arenastrum a Potentilla anserina. Troskut prstnatý vytváří hustou síť nadzemních a podzemních výběžků, které se proplétají a omezují růst ostatních druhů rostlin. Pokryvnost bylinného patra dosahuje 80–100 %. Jeho výška je dána výškou dominantního druhu a dosahuje zpravidla do 30 cm. Vzácně se objevují i vzrůstem vyšší druhy, např. Calamagrostis epigejos, Chenopodium album agg. a Elytrigia repens. Na plochách o velikosti 4–25 m² se zpravidla vyskytuje kolem 10 druhů cévnatých rostlin. Mechové patro nebylo v žádném porostu zaznamenáno.

Cynodontetum dactyli se vyskytuje na výslunných, silně vysychavých stanovištích s dobře propustným substrátem, který může být vlivem silného výparu i mírně zasolený. Na jižní Moravě roste na obnažených písčitých půdách, na jejichž nezpevněném povrchu se troskut prstnatý velmi dobře rozrůstá. Vyskytuje se zde zejména na druhotných stanovištích přímo v intravilánech sídel. V jiných oblastech státu se tato vegetace objevuje v kolejištích, na drobných pozemcích kolem kolejí, dvorech továren a okrajích cest (Jehlík 1989a).

Orig. (Gams 1927): Cynodontetum .Cynodon dactylon)

Syn.: Cynodontetum dactyli Felföldy 1942, Plantagini-Cynodontetum Brun-Hool 1962, Conyzo-Cynodontetum dactyli Eliáš 1979, Hordeo murini-Cynodontetum (Felföldy 1942) Borhidi 1996, Lolio-Cynodontetum dactyli Jarolímek et al. 1997

Diagnostické druhy: Amaranthus retroflexus. Conyza canadensis, Cynodon dactylon

Konstantní druhy: Amaranthus retroflexus. Artemisia vulgaris. Conyza canadensis, Cynodon dactylon

Dominantní druhy: Cynodon dactylon

Formální definice: Cynodon dactylon pokr. > 25 % NOT skup. Festuca vaginata

Zdroj: Lososová Z. & Láníková D. (2009): XBK04 Cynodontetum dactyli Gams 1927. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 202-205.