Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Třída XC
Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951
Suchomilná ruderální vegetace s dvouletými a vytrvalými druhy

XCA Onopordion acanthii – Teplomilná a suchomilná archeofytní ruderální vegetace s dvouletými a vytrvalými druhy

XCB Dauco carotae-Melilotion – Ruderální vegetace dvouletých až víceletých druhů na mělkých kamenitých substrátech

XCC Convolvulo arvensis-Elytrigion repentis – Vytrvalá ruderální vegetace na suchých nebo periodicky vysychavých půdách

XCD Artemisio-Kochion prostratae – Reliktní vegetace pleistocenních sprašových stepí

XCE Arction lappae – Nitrofilní ruderální vegetace dvouletých a víceletých druhů na antropogenních substrátech

Orig. (von Rochow 1951): Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg., Tx. 1950

Syn.: Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. in Tüxen 1950 (§ 2b, nomen nudum), Urtico-Cirsietea Doing 1963 p. p., Onopordetea acanthii Br.-Bl. 1964, Agropyretea repentis Oberdorfer et al. 1967, Agropyretea intermedio-repentis Oberdorfer et al. in Müller et Görs 1969

Diagnostické druhy: Artemisia vulgaris. Ballota nigra. Carduus acanthoides. Elytrigia repens. Melilotus albus. Solidago canadensis. Tanacetum vulgare

Konstantní druhy: Artemisia vulgaris. Elytrigia repens. Taraxacum sect. Ruderalia. Urtica dioica

Zdroj: Láníková D. (2009): XC Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 207-209.