Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XCA01
Carduo acanthoidis-Onopordetum acanthii Soó ex Jarolímek et al. 1997
Teplomilná ruderální vegetace s ostropsem trubilem

Carduo acanthoidis-Onopordetum acanthii

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje teplomilné a suchomilné porosty s převahou vysokých dvouletých až vytrvalých bylin, ve kterých vystupuje jako výrazná dominanta ostnitá dvouletá rostlina ostropes trubil (Onopordum acanthium), která může dosahovat výšky až 2 m. S větší pokryvností se vyskytují dvouletý bodlák obecný (Carduus acanthoides) a vytrvalé druhy pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris) a pýr plazivý (Elytrigia repens). Mnoho ostatních druhů je zastoupeno sice pravidelně, ale většinou jen v několika roztroušeně rostoucích jedincích. Jsou to především byliny dobře snášející sucho a schopné růst na antropogenních substrátech výhřevných stanovišť, např. Arctium lappa. A. tomentosum. Ballota nigra, Berteroa incana. Convolvulus arvensis. Echium vulgare. Medicago lupulina. Melilotus officinalis. Reseda lutea . R. luteola. Porosty bývají značně mezernaté. Na obnažených místech se pravidelně vyskytují jednoleté ruderální druhy (např. Atriplex oblongifolia. Chenopodium album agg., Conyza canadensis, Descurainia sophia. Lactuca serriola. Sisymbrium loeselii . Tripleurospermum inodorum) a ozimé trávy (např. Bromus sterilis . B. tectorum). V porostech se obvykle vyskytuje 10–25 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–25 m². Mechové patro není vyvinuto.

Společenstvo je vázáno na různá antropogenní stanoviště ve vesnicích nebo jejich okolí v teplých oblastech. Vzácně bylo zaznamenáno i přímo ve městě na sídlišti (Grüll 1981). Lze se s ním setkat na různých ruderalizovaných plochách, suchých skládkách a výslunných mezích. Společenstvo se může vyvíjet také na narušovaných stepních svazích, kde do něj hojně pronikají druhy suchých trávníků třídy Festuco-Brometea, např. Arenaria serpyllifolia, Nonea pulla, Salvia nemorosa . Teucrium chamaedrys. Liniové porosty s dominujícím Onopordum acanthium se v teplých oblastech často vytvářejí dočasně i na okrajích polí, tam však zpravidla vytrvávají jen krátkou dobu a mají odlišné druhové složení, s velkým podílem polních plevelů. Stanoviště jsou vždy osluněná a mají silně vysychající, hlinité až kamenité půdy, středně bohaté na dusík (Ellenberg et al. 1992). Častý je výskyt na sprašových a jiných půdách bohatých vápníkem (Kopecký & Hejný 1992). Stanoviště jsou často ovlivněna různým mechanickým narušováním povrchu půdy, jako je hrabání drůbeže nebo přisypávaní materiálu na vesnických skládkách.

Orig. (Jarolímek et al. 1997): Carduo acanthoidis-Onopordetum acanthii Soó ex Jarolímek et al.

Syn.: Onopordetum acanthii Libbert 1932 (§ 36, nomen ambiguum; non Onopordetum acanthii Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1936), Carduo-Onopordetum Soó 1945 (§ 2b, nomen nudum)

Diagnostické druhy: Arctium lappa. Carduus acanthoides. Melilotus officinalis, Onopordum acanthium, Reseda luteola. Sisymbrium loeselii. S. orientale subsp. orientale. Verbascum phlomoides

Konstantní druhy: Artemisia vulgaris. Carduus acanthoides. Convolvulus arvensis. Elytrigia repens. Lactuca serriola, Onopordum acanthium, Tripleurospermum inodorum

Dominantní druhy: Carduus acanthoides, Onopordum acanthium

Formální definice: Onopordum acanthium pokr. > 25 % OR (Onopordum acanthium pokr. > 5 % AND skup. Onopordum acanthium) NOT Atriplex sagittata pokr. > 25 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XCA01 Carduo acanthoidis-Onopordetum acanthii Soó ex Jarolímek et al. 1997. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 211-214.