Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XCA03
Potentillo argenteae-Artemisietum absinthii Faliński 1965
Teplomilná ruderální vegetace s pelyňkem pravým

Potentillo argenteae-Artemisietum absinthii

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje vegetaci s velkým podílem teplomilných druhů, tvořících většinou dvouvrstevné až třívrstevné rozvolněné porosty. Dominuje pelyněk pravý (Artemisia absinthium), který ve stejné vrstvě často doprovázejí další vysoké hemikryptofyty (např. Artemisia vulgaris. Ballota nigra . Carduus acanthoides, méně Urtica dioica) a trávy (např. Arrhenatherum elatius. Elytrigia repens . Poa pratensis s. l.). V nižší vrstvě jsou hojně zastoupeny jednoleté ruderální druhy (např. Capsella bursa-pastoris. Conyza canadensis . Descurainia sophia), ozimé trávy (Bromus japonicus . B. tectorum), druhy mělkých kamenitých půd (např. Poa compressa a Potentilla argentea) a druhy luk nebo suchých trávníků (např. Achillea collina, Euphorbia cyparissias. Hypericum perforatum . Plantago lanceolata). V přízemní vrstvě jsou zastoupeny druhy ulehlých půd (např. Convolvulus arvensis. Lolium perenne. Medicago lupulina . Polygonum aviculare). Společenstvo je relativně druhově bohaté; v porostech se obvykle vyskytuje 15–25 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–25 m². Mechové patro nebývá většinou vyvinuto.

Potentillo-Artemisietum zahrnuje teplomilnou a suchomilnou ruderální vegetaci rostoucí na slunných a silně vysychajících stanovištích, často na mírných svazích jižní až jihozápadní orientace. Půdy jsou hlinité nebo hlinitopísčité, většinou s vysokým obsahem štěrku nebo kamení, minerálně bohaté a často obohacené o dusíkaté látky. Na svazích nebo na místech ovlivňovaných hrabáním drůbeže (např. na popelištích) je půdní povrch většinou nepravidelně kypřený. Společenstvo se vyvíjí při okrajích vinohradů, na suchých mezích a rumištích v obcích a jejich okolí nebo v blízkosti hradů a hradních zřícenin.

Orig. (Faliński 1965): Potentillo argenteae-Absinthietum, ass. nova (Artemisia absinthium)

Diagnostické druhy: Artemisia absinthium, Ballota nigra. Carduus acanthoides. Onopordum acanthium

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. collina), Artemisia absinthium, A. vulgaris. Ballota nigra. Carduus acanthoides. Elytrigia repens. Urtica dioica

Dominantní druhy: Artemisia absinthium, A. scoparia. Potentilla argentea

Formální definice: Artemisia absinthium pokr. > 25 % OR (Artemisia absinthium pokr. > 5 % AND skup. Onopordum acanthium NOT Marrubium peregrinum pokr. > 25 % NOT Onopordum acanthium pokr. > 25 % NOT Prunus tenella pokr. > 25 %)

Zdroj: Láníková D. (2009): XCA03 Potentillo argenteae-Artemisietum absinthii Faliński 1965. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 216-219.