Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XCB02
Berteroetum incanae Sissingh et Tideman ex Sissingh 1950
Teplomilná ruderální vegetace s šedivkou šedou

Berteroetum incanae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Toto teplomilné a suchomilné společenstvo tvoří většinou dvouvrstevné porosty, které bývají řídké, ale mohou být i zapojené, s dominující bíle kvetoucí dvouletou až krátce vytrvalou šedivkou šedou (Berteroa incana). Ve stejné vrstvě se vedle šedivky roztroušeně vyskytují další dvouleté a víceleté druhy (např. Carduus acanthoides. Centaurea stoebe. Cichorium intybus, Daucus carota. Echium vulgare. Linaria vulgaris. Melilotus albus . Reseda lutea) a některé jednoleté ruderální druhy (např. Conyza canadensis. Erigeron annuus agg. a Tripleurospermum inodorum). V přízemní vrstvě porostů se vyskytují některé nízké dvouděložné byliny (např. Convolvulus arvensis. Medicago lupulina . Taraxacum sect. Ruderalia) a trávy (např. Digitaria sanguinalis. Lolium perenne . Poa compressa). Porosty obsahují obvykle 15–25 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–25 m². Mechové patro se vyvíjí jen velmi zřídka.

Porosty asociace Berteroetum incanae se vyskytují na slunných a často značně vyprahlých stanovištích s dobře propustnými půdami, které obsahují hodně písku, štěrku nebo kamení, případně i škváry a popele. Nacházejí se v areálech železničních stanic, méně využívaných kolejištích, podél zdí a plotů, na mechanicky narušovaných mezích podél cest, při okrajích silnic, v těžebních prostorech a na dalších ruderálních stanovištích. Jsou mírně nitrofilní (Ellenberg et al. 1992) a rostou na půdách se spíše neutrální až alkalickou reakcí (Mucina 1981b).

Orig. (Sissingh 1950): Berteroetum incanae Sissingh et Tideman 1946

Syn.: Berteroetum incanae Sissingh et Tideman in Westhoff et al. 1946 (§ 2b, nomen nudum)

Diagnostické druhy: Berteroa incana, Cardaria draba. Carduus acanthoides. Cichorium intybus. Convolvulus arvensis. Conyza canadensis. Daucus carota. Digitaria sanguinalis. Echium vulgare. Erigeron annuus agg., Linaria vulgaris. Melilotus albus. Reseda lutea. Rumex thyrsiflorus

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. collina), Artemisia vulgaris, Berteroa incana, Carduus acanthoides, Convolvulus arvensis, Conyza canadensis. Daucus carota. Echium vulgare. Linaria vulgaris. Lolium perenne. Medicago lupulina. Melilotus albus. Poa compressa. Taraxacum sect. Ruderalia. Tripleurospermum inodorum; Brachythecium rutabulum. Bryum argenteum. Ceratodon purpureus

Dominantní druhy: Berteroa incana

Formální definice: Berteroa incana pokr. > 25 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XCB02 Berteroetum incanae Sissingh et Tideman ex Sissingh 1950. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 231-234.