Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XCB07
Tanaceto vulgaris-Artemisietum vulgaris Sissingh 1950
Ruderální vegetace s vratičem obecným a pelyňkem černobýlem

Tanaceto vulgaris-Artemisietum vulgaris

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace Tanaceto-Artemisietum sdružuje zapojené, ale i mezernaté porosty vysokých hemikryptofytů, které jsou obvykle dvouvrstevné až třívrstevné. Horní vrstvu bylinného patra tvoří statné byliny pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris) a vratič obecný (Tanacetum vulgare). V nižších vrstvách jsou vedle nižších jedinců těchto druhů hojně zastoupeny ruderální dvouděložné byliny vytrvalé (např. Arctium lappa. A. tomentosum. Cirsium arvense. Heracleum sphondylium. Rumex obtusifolius. Solidago canadensis . Urtica dioica) i jednoleté nebo dvouleté (např. Carduus acanthoides. Chenopodium album agg., Daucus carota. Galium aparine . Tripleurospermum inodorum), trávy (např. Agrostis capillaris. Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata. Elytrigia repens. Lolium perenne . Poa pratensis s. l.) a pravidelně se vyskytují také luční dvouděložné byliny (např. Achillea millefolium agg., Galium album subsp. album. Plantago lanceolata. Taraxacum sect. Ruderalia . Vicia cracca). V porostech se obvykle nachází 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–25 m². Mechové patro se vyvíjí jen občas a s malou pokryvností. Jsou v něm zastoupeny pleurokarpní i akrokarpní druhy mechorostů.

Společenstvo osídluje širokou škálu ruderálních stanovišť, např. starší úhory, opuštěné zahrady, okraje plotů a cest, skládky, navážky, hutnické odvaly, lomy a nevyužívané plochy v okolí železničních stanic a v areálech podniků. Stanoviště jsou většinou osluněná nebo mírně zastíněná s vysychavými nebo i mírně vlhkými půdami, které mají různé fyzikální i chemické složení; jsou hlinité až jílovité, často s větším podílem písku, štěrku nebo kamení. Většinou jsou jen mírně obohacené o dusíkaté látky (Ellenberg et al. 1992).

Orig. (Sissingh 1950): Tanaceto-Artemisietum (Br.-Bl. 1930) Tüxen 1942, Tanaceto-Artemisietum vulgaris (Br.-Bl.) Tüxen 1942 (Tanacetum vulgare)

Syn.: Tanacetum-Artemisia-Urtica-Ass. Br.-Bl. 1930 (§ 2b, nomen nudum), Artemisietum vulgaris Tüxen 1942 ms. (§ 1), Tanaceto-Artemisietum Br.-Bl. 1949 (§ 2b, nomen nudum), Tanaceto-Arrhenatheretum elatioris Fischer et al. 1985

Diagnostické druhy: Artemisia vulgaris. Tanacetum vulgare

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg., Artemisia vulgaris, Cirsium arvense. Dactylis glomerata. Elytrigia repens. Tanacetum vulgare. Taraxacum sect. Ruderalia. Urtica dioica

Dominantní druhy: Artemisia vulgaris, Elytrigia repens, Tanacetum vulgare

Formální definice: (((Artemisia vulgaris pokr. > 25 % OR Tanacetum vulgare pokr. > 25 %) AND (skup. Arrhenatherum elatius OR skup. Tanacetum vulgare)) OR (Artemisia vulgaris pokr. > 50 % OR Tanacetum vulgare pokr. > 50 %)) NOT Arctium lappa pokr. > 25 % NOT Arctium tomentosum pokr. > 25 % NOT Melilotus albus pokr. > 25 % NOT Melilotus officinalis pokr. > 25 % NOT Solidago canadensis pokr. > 25 % NOT Tussilago farfara pokr. > 25 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XCB07 Tanaceto vulgaris-Artemisietum vulgaris Sissingh 1950. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 245-248.