Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XCB11
Asclepiadetum syriacae Láníková in Chytrý 2009
Ruderální vegetace s invazní klejichou hedvábnou

Asclepiadetum syriacae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o zapojené nebo mírně rozvolněné vytrvalé porosty s dominantní klejichou hedvábnou (Asclepias syriaca) dosahující výšky až 1,5 m. Společenstvo je obvykle jednovrstevné až dvouvrstevné; ve vyšší vrstvě se spolu s klejichou vyskytují některé statné širokolisté ruderální hemikryptofyty (např. Artemisia vulgaris . Urtica dioica) a trávy (např. Calamagrostis epigejos a Elytrigia repens). V nižší vrstvě roste jen málo druhů: častěji Achillea collina, Carex hirta. Equisetum arvense a proplétá se plazivý Rubus caesius. V porostech se obvykle vyskytuje 15–30 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–20 m². Mechové patro se vyvíjí jen zřídka.

Porosty s dominantní Asclepias syriaca se vyskytují podél cest, železnic, na okrajích vinic, v okolí textilních závodů, na rumištích v sídlech a také v okolí vodních toků nebo na březích slepých ramen. Stanoviště jsou většinou osluněná nebo mírně zastíněná. Půdy jsou různého složení od hlinitých po kamenité, často vysychavé a bohaté dusíkatými látkami.

Diagnostické druhy: Asclepias syriaca, Ballota nigra. Carex hirta. Equisetum ramosissimum. Erigeron annuus agg., Falcaria vulgaris. Rubus caesius. Setaria pumila. Torilis japonica. Viola odorata

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. collina), Arrhenatherum elatius. Artemisia vulgaris, Asclepias syriaca, Ballota nigra. Calamagrostis epigejos. Carex hirta. Elytrigia repens. Falcaria vulgaris. Galium mollugo agg. (převážně G. album subsp. album), Rubus caesius. Urtica dioica

Dominantní druhy: Artemisia vulgaris, Asclepias syriaca, Elytrigia repens. Equisetum ramosissimum. Rubus caesius

Formální definice: Asclepias syriaca pokr. > 25 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XCB11 Asclepiadetum syriacae Láníková in Chytrý 2009. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 256-258.