Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz XCC
Convolvulo arvensis-Elytrigion repentis Görs 1966
Vytrvalá ruderální vegetace na suchých nebo periodicky vysychavých půdách

Nomen mutatum propositum

Orig. (Görs 1966): Convolvulo-Agropyrion Görs 1966 (Convolvulus arvensis. Agropyron repens = Elytrigia repens)

Diagnostické druhy: Cardaria draba. Elytrigia repens

Konstantní druhy: Artemisia vulgaris. Convolvulus arvensis, Elytrigia repens

Zdroj: Láníková D. (2009): XCC Convolvulo arvensis-Elytrigion repentis Görs 1966. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a su»ová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 258-259.