Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XCC01
Convolvulo arvensis-Elytrigietum repentis Felföldy 1943
Ruderální vegetace s pýrem plazivým

Convolvulo arvensis-Elytrigietum repentis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Convolvulo-Elytrigietum zahrnuje druhově velmi chudou vegetaci s převládajícím pýrem plazivým (Elytrigia repens), který tvoří husté a značně homogenní, někdy až monodominantní porosty. Stébla pýru jsou často ovíjena svlačcem rolním (Convolvulus arvensis). Dále se s větší pokryvností uplatňuje kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a zastoupeny jsou i další vytrvalé nitrofilní ruderální druhy (např. Artemisia vulgaris . Cirsium arvense). S velkou stálostí se vyskytují trávy (např. Alopecurus pratensis. Arrhenatherum elatius. Dactylis glomerata. Poa pratensis s. l. a P. trivialis) a některé luční byliny (např. Achillea millefolium agg., Galium album subsp. album a Taraxacum sect. Ruderalia). Mohou se vyskytovat i jednoleté ruderální druhy, jako je Galium aparine nebo Tripleurospermum inodorum. Porosty obsahují obvykle 10–15 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–25 m². Mechové patro se objevuje jen velmi vzácně na vlhčích stanovištích.

Společenstvo osídluje okraje polí, příkopy a meze kolem cest a silnic, opuštěná pole a zahrady, navážky zeminy, pásy podél plotů, ruderalizované břehy řek nebo suché skládky. Stanoviště jsou většinou slunná a teplá s vysychavými půdami. Někdy však společenstvo porůstá i zastíněná místa s vlhčími půdami. Nachází se na rozmanitých substrátech, a to jak na hlubokých hlinitých až jílovitých půdách, tak na antropogenních půdách s větším obsahem skeletu. Upřednostňuje spíše bazické půdy (Müller in Oberdorfer 1993b: 278–299).

Orig. (Felföldy 1943): Agropyron repens-Convolvulus arvensis-ass. (Agropyron repens = Elytrigia repens)

Syn.: Agropyretum repentis Felföldy 1942 (§ 36, nomen ambiguum)

Diagnostické druhy: Elytrigia repens

Konstantní druhy: Artemisia vulgaris. Cirsium arvense, Elytrigia repens

Dominantní druhy: Elytrigia repens, Urtica dioica

Formální definice: Elytrigia repens pokr. > 50 % NOT Cardaria draba pokr. > 25 % OR (Elytrigia repens pokr. > 5 % AND Falcaria vulgaris pokr. > 5 %)

Zdroj: Láníková D. (2009): XCC01 Convolvulo arvensis-Elytrigietum repentis Felföldy 1943. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 259-262.