Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XCC02
Falcario vulgaris-Elytrigietum repentis Müller et Görs 1969
Ruderální vegetace se srpkem obecným

Falcario vulgaris-Elytrigietum repentis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Falcario-Elytrigietum je teplomilné a suchomilné společenstvo s převahou trav a vytrvalých bylin. Jeho středně vysoké porosty jsou většinou hustě zapojené, ale na narušovaných půdách mohou být rozvolněné. Vzhled porostů udává dvouletý až víceletý, bíle kvetoucí srpek obecný (Falcaria vulgaris). Velké pokryvnosti dosahují konkurenčně silné trávy pýr plazivý (Elytrigia repens) a ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), ale pravidelně se vyskytují i Dactylis glomerata. Festuca rupicola . Poa pratensis s. l. Hojné jsou druhy suchých luk a pastvin s širokou ekologickou amplitudou (např. Achillea collina, Eryngium campestre. Euphorbia cyparissias . Galium verum) a některé vytrvalé ruderální druhy (např. Artemisia vulgaris. Cardaria draba. Cirsium arvense . Silene latifolia subsp. alba). V porostech se proplétá ovíjivá liána Convolvulus arvensis. Společenstvo je druhově relativně chudé, obvykle s 10–20 druhy na plochách o velikosti 4–25 m². Mechové patro se většinou nevyvíjí.

Společenstvo osídluje narušované suché meze a stráně, často podél polních cest nebo ve vinohradech, dále náspy silnic a železničních tratí nebo okraje kolejišť. Porosty se někdy vyvíjejí i na rozsáhlých plochách. Stanoviště jsou plně osluněná a výhřevná, často jižně až západně orientovaná. Půdy jsou zpravidla hlinité až hlinitojílovité, často sprašové s větším obsahem vápníku. Mohou obsahovat příměsi písku, štěrku, kamení nebo různých antropogenních substrátů.

Nomen mutatum propositum

Orig. (Müller et Görs 1969): Falcario (vulgaris)-Agropyretum repentis (Felf. 43) ass. nov. (Agropyron repens = Elytrigia repens)

Syn.: Agropyretum repentis Felföldy 1942 p. p. (§ 36, nomen ambiguum)

Diagnostické druhy: Convolvulus arvensis. Crepis setosa, Falcaria vulgaris

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. collina), Arrhenatherum elatius. Artemisia vulgaris. Convolvulus arvensis. Dactylis glomerata, Elytrigia repens, Falcaria vulgaris, Poa pratensis s. l.

Dominantní druhy: Arrhenatherum elatius, Elytrigia repens, Falcaria vulgaris

Formální definice: Falcaria vulgaris pokr. > 25 % OR (Elytrigia repens pokr. > 5 % AND Falcaria vulgaris pokr. > 5 %) NOT Festuca valesiaca pokr. > 25 % NOT Marrubium peregrinum pokr. > 25 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XCC02 Falcario vulgaris-Elytrigietum repentis Müller et Görs 1969. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 262-265.