Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz XCD
Artemisio-Kochion prostratae Soó 1964
Reliktní vegetace pleistocenních sprašových stepí

Orig. (Soó 1964): Artemisio-Kochion Soó 59, 62 (Artemisia campestris. A. pontica. Kochia prostrata)

Syn: Artemisio-Kochion Soó 1959 prov. (§ 3b), Agropyro-Kochion Soó 1971 (fantom)

Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Agropyro cristati-Kochietum prostratae

Zdroj: Chytrý M. (2009): XCD Artemisio-Kochion prostratae Soó 1964. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 272-273.