Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XCE02
Arctietum lappae Felföldy 1942
Ruderální vegetace s lopuchem plstnatým a lopuchem větším

Arctietum lappae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Arctietum lappae tvoří dvouvrstevné až třívrstevné porosty vysokých hemikryptofytů dosahujících výšky až 2 m. Porosty jsou většinou uzavřené, ale mohou být i rozvolněné. Nejvyšší porostní patro tvoří statné dvouleté až víceleté byliny lopuch plstnatý (Arctium tomentosum), lopuch větší (A. lappa) a vytrvalý pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris). V nižší vrstvě jsou zastoupeny další ruderální druhy sušších půd (např. Ballota nigra. Carduus acanthoides. Cirsium arvense . Tanacetum vulgare) a také širokolisté nitrofilní byliny třídy Galio-Urticetea (např. Aegopodium podagraria. Anthriscus sylvestris. Lamium album. Rumex obtusifolius . Urtica dioica) a vysoké trávy (např. Arrhenatherum elatius. Dactylis glomerata. Elytrigia repens . Poa trivialis). V této vrstvě se často vyskytuje poléhavé jednoleté Galium aparine. Přízemní vrstva se většinou vlivem silného zástinu nevyvíjí. V prosvětlenějších porostech v ní však rostou vedle juvenilních jedinců z vyšších porostních pater také některé nízké poléhavé nebo růžicovité hemikryptofyty (např. Achillea millefolium agg., Convolvulus arvensis. Lolium perenne. Plantago major. Ranunculus repens . Taraxacum sect. Ruderalia) i některé jednoleté ruderální byliny (např. Chenopodium album agg. a Tripleurospermum inodorum). V porostech se obvykle nachází 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–25 m². Mechové patro většinou není vyvinuto.

Společenstvo se vyskytuje na výslunných až polostinných stanovištích s vysychavými až vlhkými, hlinitými až hlinitojílovitými, živinami bohatými půdami. Často obsazuje různé antropogenní substráty s příměsí stavebního odpadu, štěrku nebo kamení. Osídluje skládky, okraje cest a příkopy podél silnic, lemy zdí a plotů, rumiště v okolí zemědělských budov a další podobná místa.

Orig. (Felföldy 1942): Arctium lappa-ass.

Syn.: Arctio tomentosi-Rumicetum obtusifolii Passarge 1959, Arctio-Artemisietum vulgaris Oberdorfer et al. ex Seybold et Müller 1972

Diagnostické druhy: Arctium lappa. A. tomentosum. Artemisia vulgaris

Konstantní druhy: Arctium lappa. A. tomentosum, Artemisia vulgaris, Cirsium arvense. Elytrigia repens. Taraxacum sect. Ruderalia. Urtica dioica

Dominantní druhy: Arctium lappa, A. tomentosum, Artemisia vulgaris, Ballota nigra. Elytrigia repens. Urtica dioica

Formální definice: Arctium lappa pokr. > 25 % OR Arctium tomentosum pokr. > 25 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XCE02 Arctietum lappae Felföldy 1942. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 281-283.